Ocena 360 stopni

Jak oceniać menadżerów? Jak zrobić to elegancko? Kto powinien to robić? Jak ocenić kogoś, kto nie ma nad sobą zwierzchnika czyli osoby ocenianej? Jak ocenić wysokiej klasy specjalistę?

Ocena 360 stopni jest procesem porównywania samooceny, umiejętności, wyników lub atrybutów osobowości menadżera z ocenami dokonanymi przez inne osoby, które blisko współpracują z ocenianą osobą. Celem oceny 360 stopni jest poprawa świadomości mocnych i słanych stron oraz potencjalnych obszarów rozwoju menadżera, co w rezultacie prowadzi do zwiększania jego efektywności osobistej i zespołowej.

Ocena 360 stopni to nowoczesna metoda oceniania, która pozwala zbadać kompetencje menadżerów, pozwala zebrać informacje dotyczące sposobu ich pracy, komunikacji w zespole, pozwala określić ich miejsce w grupie, indywidualne predyspozycje w celu opracowania indywidualnej ścieżki kariery i rozwoju. Innowacyjność tej metody oceny polega na tym, że pracownik nie zostaje oceniony tylko i wyłącznie przez zwierzchnika, ale i przez innych pracowników, z którymi współpracuje na co dzień, przez współpracowników, osoby zajmujące równorzędne stanowiska, dostawców, kontrahentów.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

  • Poznasz idee oceny 360 stopni
  • Dowiesz się, jak wdrożyć ten rodzaj oceny do swojej organizacji
  • Poznasz i przeanalizujesz proces wdrażania oceny 360 stopni w firmie
  • Dowiesz się, kto w firmie powinien być zaangażowany we wdrażanie oceny
  • Poznasz  skuteczne sposoby przekonywania osób decyzyjnych w organizacji, do wprowadzenia systemu oceny
  • Poznasz skuteczne metody komunikowania pracownikom o wprowadzaniu systemu oceny 360 stopni

Program szkolenia:

1. Kultura Organizacyjna sprzyjająca ocenie 360°

2. Model Oceny 360°

- pochodzenie metody oceny 360°
- cel oceny 360°
- podstawowe informacje o wdrożeniu oceny 360° w organizacji
- ramowy przebieg procesu oceny 360°
- zalety i wady oceny 360°

3. Ocena  360° w całym systemie ocen pracowniczych

- zależność pomiędzy oceną 360° a całością systemu ocen w organizacji
- rola działu HR przed, w trakcie i po wdrożeniu oceny 360°
- wybór ocenianych i oceniających
- ustalenia częstotliwości ocen
- zarządzanie przez cele a ocena 360

4. Przygotowanie i budowanie systemu ocen pracowniczych

- warunki przeprowadzenia oceny 360°
- procedura przygotowania oceny 360°
- diagnozowanie zależności organizacyjnych
- zaangażowanie odpowiednich osób w system oceny 360°

5. Metody w ocenie 360

- metody budowania narzędzi
- metody zbierania danych
- analiza zadań w Funkcjonalnej Analizie Pracy
- diagnozowanie kluczowych kompetencji
- tworzenie kwestionariuszy

6. Organizacja Oceny 360°

- przygotowanie arkusza oceny
- stworzenie i opis kryteriów
- przygotowanie szkolenia dla ocenianych i oceniających
- przeprowadzenie oceny
- analiza i interpretacja zebranych danych
- opracowywanie raportów

7. Udzielanie Informacji zwrotnych

- podejście formalne
- podejście otwarte

8. Typowe błędy i przyczyny niepowodzeń

- „Prawa Murphiego”
- brak wsparcia przełożonych
- brak odpowiedniej motywacji u ocenianych
- przeprowadzenie oceny w niesprzyjających warunkach
- opór psychologiczny przed ocenianiem i byciem ocenianym
- udzielanie nieszczerych informacji zwrotnych
- błędy administracyjne
- problemy z poufnością i anonimowością

9. Rozwój pracowników i systemu kolejnych ocen

- odpowiednie systemy wyboru szkoleń zewnętrznych
- coaching, mentoring
- sesje Development Center
- ocena postępów w rozwoju
- wskazanie dalszych obszarów doskonalenia zawodowego

Klienci, którzy wybrali to szkolenie, wybrali również: