Systemy ocen okresowych

Wprowadzenie systemu oceny okresowej pracowników jest ważną zmianą w firmie, która wywołuje niepokój wśród pracowników, gdy nie ma dobrze przeprowadzonej kampanii informacyjnej. Pracownicy boją się zwykle, że system oceny wpłynie na ich wynagrodzenie, na możliwość dalszego zatrudnienia. Współpraca z naszą firmą pozwala na skoncentrowaniu się na korzyściach wynikających z oceny, na wypracowaniu pozytywnego nastawienia wśród pracowników i gwarantuje powodzenie wdrożenia.

CELE I KORZYŚCI OCENY PRACOWNICZEJ DLA PRACOWNIKA

 • Poprawa jakości pracy dzięki rzetelnym i sprawiedliwym informacjom zwrotnym.
 • Rozwój zawodowy poprzez wzmacnianie mocnych stron i doskonalenie słabych stron.
 • Przygotowanie indywidualnego planu rozwoju oraz planu szkoleń.
 • Określenie poziomu własnej wydajności .
 • Poprawa komunikacji między pracownikami na wszystkich liniach, a szczególnie na linii zwierzchnik – podwładny.
 • Otrzymanie sprawiedliwej oceny zwrotnej od swojego przełożonego

CELE I KORZYŚCI OCENY PRACOWNICZEJ DLA ZWIERZCHNIKA

 • Bardziej efektywne kierowanie zespołem.
 • Otrzymanie rzetelnej informacji na temat pracownika, oceny jego efektywności w realizacji zadań i  przejawianych postaw.
 • Stymulowanie komunikacji wewnątrz firmy.
 • Szansa przekazania pracownikowi wizji, celów, kierunków rozwoju i aktualnej sytuacji firmy.
 • Skuteczniejsze motywowanie i inspirowanie pracownika.
 • Poparcie przez system SOOP decyzji kierowniczych.
 • Zyskanie sprawiedliwego i obiektywnego narzędzia oceniania i wartościowania pracowników.

Uwaga! – rozmowa oceniająca jest jednym z elementów relacji zwierzchnika z podwładnym i nie powinna być jedyną okazją do szczerej rozmowy z podwładnym.

CELE I KORZYŚCI OCENY PRACOWNICZEJ DLA FIRMY

 • Wzrost efektywności pracy.
 • Podniesienie motywacji do pracy wśród załogi.
 • Określenie pracowników wartościowych dla firmy.
 • Wypracowanie w pracownikach przekonania, że firma poważnie traktuje ich osiągnięcia i dba o obiektywne oszacowanie osiąganych przez nich wyników.
 • Systemowe podejście do wydatków na szkolenia  i rozwój pracowników.
 • Wykorzystanie wyników oceny do podejmowania decyzji personalnych (utrzymanie zatrudnienia, działania rozwojowe, awans, przesunięcie, zwolnienie).
 • Wykorzystanie wyników oceny w polityce personalnej i płacowej firmy.
 • Wykorzystanie wyników do wyłonienia wstępnej grupy pracowników szczególnie wartościowych dla firmy i zakwalifikowanie ich do specjalnych programów motywacyjnych i rozwojowych (Talent Management).
 • identyfikacja obecnego i przyszłego potencjału pracowników oraz rozpoznanie potrzeb pracowników dotyczących doskonalenia i kształcenia.

STANDARDOWY PLAN TWORZENIA I WDRAŻANIA SOOP

 • Wyznaczenie i opisanie kryteriów oceny na podstawie zakresów obowiązków pracowników objętych oceną.
 • Przygotowanie kwestionariusza oceny lub udoskonalenie już istniejących dokumentów.
 • Przygotowanie harmonogramu i regulaminu ocenianiania.
 • Przygotowanie manuala dydaktycznego dla oceniających i dla ocenianych, który stanie się obowiązującym podręcznikiem – dokumentem wewnętrznym.
 • Przeprowadzenie sesji informacyjnych o systemie SOOP dla kadry kierowniczej oraz dla wyznaczonych interesariuszy (pracownicy firmy, którzy będą pełnili funkcje informacyjne, udzielali odpowiedzi na pytania pracowników)  w celu wzbudzenia ich pozytywnego nastawienia do systemu.
 • Przygotowanie zestawu możliwych działań rozwojowych dla pracowników objętych oceną. Działania te mają na celu rozwijanie kompetencji pracowników.
 • Wyznaczenie grupy pilotażowej objętej oceną.
 • Nadzór nad przeprowadzeniem oceny pilotażowej w wybranej grupie pracowników.
 • Przeprowadzenie szkolenia z technik prowadzenia rozmowy oceniającej dla osób, które będą prowadziły rozmowy oceniające;
 • Nadzór nad przeprowadzeniem oceny właściwej.
 • Przygotowanie działań rozwojowych i planu szkoleń na podstawie wyników otrzymanych z oceny okresowej na kolejny rok
top

 Zapraszam do kontaktu!

Chętnie przygotuję ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb.

KRZYSZTOF KUCYPER, tel. 696 469 074, k.kucyper@akademiaru.pl