Rekrutacja i Selekcja AC

Proces rekrutacji jest ważnym etapem, zarówno dla Firmy, jak i dla pracownika. Jako firma doradczo – szkoleniowa zdajemy sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, jaka spoczywa na nas.

Mamy blisko 20 letnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu procesów rekrutacji i selekcji z wykorzystaniem metod Assessment Center dla firm produkcyjnych, handlowych, usługowych, urzędów i instytucji.

Jesteśmy autorami własnych, sprawdzonych wielokrotnie procedur rekrutacji i selekcji na zróżnicowane stanowiska, opracowujemy także wewnętrzne standardy procesów rekrutacji i selekcji dla naszych klientów. Nasze doświadczenie i stosowanie niestandardowych metod rekrutacyjnych powoduje, że nie dajemy się zwieść efektowi pierwszego wrażenia.

 REKRUTACJA I SELEKCJA KROK PO KROKU 

 1. Analiza stanowiska pracy i diagnozy oczekiwań wobec kandydata – analiza dokumentów, wywiad i ankietowanie, stworzenie profilu kompetencyjnego kandydata idealnego na wybrane stanowisko. Utworzenie siatki selekcyjnej dla wybranego stanowiska.

 2. Zamieszczenie ogłoszenia rekrutacyjnego przez firmę AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI w imieniu Państwa Firmy na portalach rekrutacyjnych, serwisach społecznościowych (płatnych i bezpłatnych – jest to ustalone z klientem, gdzie takie ogłoszenie ma się znaleźć.

3. Analiza dokumentów nadesłanych przez kandydatów

Kryteria weryfikacji dokumentów to m.in.:

 • jasna i spójna ścieżka kariery zawodowej
 • tendencja do dłuższego wiązania się z jedną firmą
 • brak niewyjaśnionych przerw w pracy
 • analiza strony lingwistycznej listu motywacyjnego – wstępne przewidywanie cech osobowości
 • analiza grafologiczna listu i podpisu kandydata – jeśli jest pisany odręcznie
 • spójność załączonych dokumentów
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • sukcesy na polu zawodowym
 • trudne zadania wpisane w obowiązki

 4. Wybór kandydatów do badań psychologicznych i procedury Assessment Center. Kandydaci, którzy spełniają określone wymogi formalne są dobierani w grupy konkursowe (np. 6 – 10 kandydatów z najlepszymi wynikami po klasyfikacji z punktu 3 to pierwsza grupa konkursowa i tak kolejno badane są grupy  do momentu wyłonienia dobrych kandydatów, których można oficjalnie zaprezentować) Nasze metody pozwalają  zakończyć proces z powodzeniem już po 1 turze badania kompetencji metodą Assessment Center. 

Metody jakie zwykle stosujemy podczas konkursu:

 • wywiad kompetencyjny;
 • case study;
 • próbki pracy;
 • testy psychologiczne badające predyspozycje społeczne;
 • testy i zadania diagnostyczne badające predyspozycje zawodowe, talenty, predyspozycje wrodzone;
 • symulacje trudnych rozmów;
 • symulacje zadań kierowniczych;
 • symulacje współpracy i sytuacji trudnych na danym stanowisku pracy;
 • gry i zadania diagnostyczno – problemowe;
 • techniki projekcyjne – analiza psychografologiczna pisma i analiza rysunku.

Każdy przygotowywany przez nas konkurs jest projektowany indywidualnie dla klienta, według określonych wytycznych, by zadania weryfikujące predyspozycje mogły w jak największym stopniu oddać charakter przyszłej pracy. Dzięki tym metodą możemy badać predyspozycje zawodowe kandydatów, którzy nie mają doświadczenia zawodowego!

 5. Wskazania 2-3 najlepszych kandydatów, którzy zostaną zaprezentowani przyszłemu pracodawcy. O tych kandydatach piszemy szczegółowy raport oceniający ich kompetencje. Raport, jak i wyniki  są omawiane bardzo szczegółowo podczas spotkania z klientem.

Uwaga: naszym celem jest rzetelność oceny, a nie “sprzedaż” kandydata. Nie przygotowujemy “laurek” o kandydatach, tylko rzetelne – prawdziwe opisy. Mamy świadomość, że nie ma idealnych kandydatów, że idealny pracownik powstałby często z połączenia dwóch lub trzech osób. Staramy się więc wskazać obszary trudności, abyście mogli Państwo rzetelnie ocenić, czy dana osoba będzie przydatna w Waszym zespole.

6. Spotkania rekomendowanych kandydatów z przedstawicielami Państwa Firmy i wybór najlepszego kandydata przez Firmę. W tym spotkaniu może uczestniczyć doradca ze strony naszej firmy – jeśli klient sobie tego życzy.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ METODĘ ASSESSMENT CENTER?

 • Stosowanie procedury AC najlepiej przewiduje powodzenie kandydatów na konkretnym stanowisku, czyli dzięki niej w najbardziej efektywny i obiektywny sposób poznalibyście Państwo kompetencje zawodowe i potencjał rozwojowy pracowników;
 • Zatrudnienie odpowiednich osób bezpośrednio przekłada się na wyniki finansowe całej firmy;
 • Procedura optymalizuje koszty związane z zatrudnieniem: obniża ryzyko zatrudnienia / awansu nieodpowiednich osób. Czas i koszty prowadzenia rozmów z kandydatami, szkoleń nowozatrudnionych pracowników, ogłoszeń rekrutacyjnych etc. powodują, że błędy związane z błędnym naborem są znaczącym obciążeniem dla firmy;
 • AC może być integralną częścią polityki personalnej w firmie, pomaga w identyfikacji potrzeb szkoleniowych, budowaniu planów rozwoju pracowników, gdyż dostarcza informacji o faktycznie posiadanych przez kandydatów / pracowników kompetencjach, jak i ich potencjale rozwojowym;
 • Współpraca z firmą AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI w zakresie wdrażania procedur Assessment Center oznacza pracę z doświadczonymi fachowcami w dziedzinie rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Osoby te służą swoim wsparciem w zakresie polityki personalnej Państwa Firmy.

Nasze standardy pozwalają badać także takie aspekty, które bardzo często są nieumiejętnie lub nieobiektywnie oceniane:

 • Samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji;
 • Poziom posiadanych kompetencji kierowniczych;
 • Poziom posiadanych predyspozycji zawodowych, społecznych, interpersonalnych;
 • Preferowany  sposób pracy – praca zespołowa czy samodzielna;
 •  Przygotowanie i predyspozycje handlowe, negocjacyjne;
 • Nastawienie na realizację i zakończenie zadania np. (sprzedanie) czy na proces (sprzedawanie) – to wielka różnica;
 • Wytrwałość i determinacja w dążeniu do celu;
 • Umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i z różnymi typami ludźmi;
 • Kompetencje z zakresu komunikacji, negocjowania i współpracy, kierowania zespołami;
 • Zarządzanie czasem i realizacja planów krótkoterminowych i długoterminowych;
 • Skrupulatność, rzetelności, dokładność, wytrwałość, itp.;
 • Proaktywność, poczucie wpływu, decyzyjność, itp.;
 • i wiele innych.

 To, co jest ważne to fakt, że kompetencje nie są opisywane jedynie w sposób liczbowy, ale i opisowy. Oznacza to, że dla przyszłego pracodawcy jest to jasne, czy kandydat posiada daną wiedzę, umiejętności, kompetencje i w jakim stopniu te działania są realizowane w codziennej pracy.

Dodatkowo zastosowanie technik projekcyjnych pozwala odkryć prawdziwe intencje kandydata i jego cechy, które kandydaci mają w zwyczaju ukrywać poprzez wyćwiczoną autoprezentację. 

top

  Zapraszam do kontaktu!

Chętnie przygotuję ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb.

KRZYSZTOF KUCYPER, tel. 696 469 074, k.kucyper@akademiaru.pl