Zarządzanie czasem pracy

Czas w swojej naturze jest ograniczony, stały i niezmienny. Choć czasem byśmy bardzo chcieli, nie można cofać się w czasie, ani wydłużyć doby, która ma tylko 24 godziny. Można za to nauczyć się czas odpowiednio zagospodarować i tak organizować swoje zadania, aby się w przeznaczonym na konkretne zadania czasie zmieścić. Warto zatem nauczyć się lub doskonalić umiejętność planowania, organizowania i przełożyć to na konkretne działania.

Niewiarygodnie dużo czasu traci się na niepotrzebne nerwy, walkę z wszechogarniającym chaosem i rwanie włosów z głowy. Zarządzanie czasem pracy jest umiejętnością niezwykle przydatną w pracy w działach produkcyjnych. Praca Menedżera Liniowego opiera się na zaplanowaniu całego procesu produkcyjnego, na zaplanowaniu zadań swoich i tych wykonywanych przez jego pracowników.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Dzięki udziałowi w szkoleniu Menedżerowie Liniowi:

  • nauczą się, jak zmieścić się z realizacją wyznaczonych zadań w czasie, jaki mają do dyspozycji
  • dowiedzą się, jak efektywnie pracować pod presją czasu
  • będą potrafili określić kolejność wykonywania zadań w zależności od ich priorytetu, pilności i ważności
  • dowiedzą się, co zrobić z zadaniami, których pomimo wysiłków, nie udało się zrealizować
  • zyskają większy spokój i komfort w codziennej pracy
  • określą swoje cele zawodowe i prywatne oraz ich wpływ na sposób realizowanych zadań
  • dowiedzą się, jak przeciwdziałać syndromowi samo utrudniania obniżającemu efektywność oraz zaangażowanie
  • uporządkują stojące przed nimi zadania

Program szkolenia:

1. Sukces efektywnego zespołu a planowanie i zarządzanie czasem

2. Analiza własnej efektywności pracy w kontekście zarządzania czasem:

- przyczyny niekonsekwencji w realizacji planu pracy
- określenie indywidualnych „złodziei” czasu
- sposoby wyeliminowania przeszkód w efektywnym wykorzystaniu czasu.
- przyjmowanie poleceń i nowych zadań od zwierzchnika – dlaczego pojawia się opór?
- dlaczego wiele odkładam na później? O syndromie samoutrudniania
- wpływ stresu na realizację trudnych zadań – techniki przeciwdziałania
- akcyjność i słomiany zapał

3. Zdefiniowanie indywidualnych celów zawodowych i prywatnych

Wykorzystanie wiedzy o celach w efektywnym gospodarowaniu czasem

4. Zasady planowania

- Układanie planu dziennego, tygodniowego i innych
- Korzyści wynikające z planowania
- Kontrola realizacji planu
- Określanie ramy czasowej dla realizacji zadania- Planowanie rezerwy czasowej
- Ograniczanie wykonywania zadań do priorytetów
- Kontrola i postępowanie ze sprawami niezałatwionymi
- Zastosowanie zasady Pareto w organizacji czasu pracy
- Selekcjonowanie informacji i zadań
- Czas i pieniądze
- Czas czerwony, czas zielony
- Siatka pilności

5. Zasady ustalania priorytetów

- Korzyści wynikające ze znajomości własnych priorytetów
- Analiza wartości nakładu czasu ABC
- Ustalanie własnych priorytetów
- Nagła zmiana priorytetów

6. Indywidualne preferencje organizowania pracy

Wpływ krzywej wydajności na efektywność pracy i codzienne planowanie

7. Plan a realizacja

- Konsekwencja w realizacji priorytetów
- Co zrobić z zadaniami, których nie udało się zrealizować
- Zmiana planu pracy – nieprzewidziane zdarzenia

8. Proaktywność a organizacja czasu

- Podnoszenie własnej efektywności zadaniowej
- Co mogę zrobić więcej? Budowanie postawy aktywnej i odpowiedzialnej za wykonanie zadania
- Określanie własnej odpowiedzialności za zadanie zlecone i otrzymane

9. Planowanie pracy podwładnych

- Projektowe rozłożenie zadań? Ustalanie i przekazywanie celów pracy
- Jak zapewnić sobie efektywność? Dobór odpowiednich ludzi do odpowiednich zadań
- Kontrola realizacji zadań i wymaganych postępów
- Rozliczanie z realizacji zadań
- Planowanie postępów – przełożenie organizacji czasu pracy na osiągane wyniki

10. Delegowanie zadań

- Dlaczego warto delegować zadania?
- Jak skutecznie delegować zadania?
- Techniki motywacyjne towarzyszące delegowaniu zadań

Klienci, którzy wybrali to szkolenie, wybrali również: