Motywowanie pozafinansowe na produkcji

 

MOTYWOWANIE POZAFINANSOWE PRACOWNIKÓW PRODUKCJI I KSZTAŁTOWANIE POSTAW

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU MENADŻEROWIE LINIOWI:

  • dowiedzą się, jak zwiększyć motywację własną i podwładnych do pracy;
  • otrzymają skuteczne narzędzia zarządzania i budowania motywacji pracowników;
  • zrozumieją, jak wielką wartością jest zespół stabilny, czujący się bezpiecznie, zaangażowany;
  • nauczą się rozpoznawać ukryte sygnały spadku motywacji do pracy u swoich podwładnych;
  • poznają lepiej swoich podwładnych i odkryją, co jest dla nich ważne;
  • nauczą się konkretnych technik budowania w zespole zaangażowania oraz identyfikacji z firmą;
  • dowiedzą się czym motywować, jeśli nie pieniędzmi, czyli o motywacji pozafinansowej.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Motywacja – klucz do efektywności

- Wpływ motywacji na wykonywanie zadań
– Co zrobić, aby pracownikom chciało się chcieć?
– Modele motywacji a wyniki pracownika
– Sytuacje wymagające motywowania

2. Zaangażowanie  Menedżera Liniowego w rozwój pracowników

- Rożne sposoby rozumienia rozwoju.
– Jak dać pracownikowi odczuć, że nie tylko firma, ale i Menedżer Liniowy dba o rozwój pracownika.

3. Rola pracownika w firmie

- Zaspokajanie potrzeby ważności każdego pracownika
– Wsparcie firmy i kadry kierującej w osiąganiu celów
– Budowanie identyfikacji pracownika z firmą
– Cele osobiste pracownika a cele zawodowe
– Praca – narzędzie osiągania celów osobistych i samorealizacji

4.    Motywowanie do przestrzegania wartości fabryki w codziennej pracy

- Określenie wartości jako celów działań motywacyjnych
– Przejawy respektowania wartości w codziennej pracy
– Oparcie informacji zwrotnych o wartości firmy
– Wartości jako narzędzie budowania stabilnego i zaangażowanego zespołu

5.    Rozpoznawanie spadku motywacji u pracowników:

- przyczyny spadku motywacji do pracy
– sytuacje i czynniki „niemotywujące”
– objawy jawne i “niepozorne” obniżonej motywacji
– rozpoznawanie i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom

6. Co motywuje mój zespół?

- Sposoby odkrywania indywidualnych czynników motywujących pracowników do pracy
– Techniki specjalne i standardowe. Kwestionariusz diagnostyczny

7. Budowanie zaangażowania pracownika:

- rozpoznawanie indywidualnej strategii samomotywowania pracownika
– konkretne sposoby zdobywania informacji o potrzebach i wartościach pracownika
– jak dobrać skuteczne środki motywowania?
– związek pomiędzy zaspokajaniem potrzeb pracownika a jego motywacją do pracy
– wykorzystanie dysonansu poznawczego w motywowaniu pracowników

8. Czy pieniądze są skutecznym sposobem motywowania?

- Rola wynagrodzenia i jego wpływ na wyniki pracownika
– Satysfakcja a motywacja – czyli dlaczego po podwyżce nie wzrasta jakość pracy?
– Gdy pracownik zarabia za mało… Gdy pracownik zarabia dużo…

9. Sposoby wpływania na wzrost zaangażowania i odpowiedzialności pracownika

Motywowanie poprzez (m.in.):
– nagrody i kary
– wzbudzanie reguły wzajemności i zaangażowania
– odwoływanie się do zasobów i mocnych stron
– twórcze wykorzystywanie błędów
– poprzez dobór rodzaju zadania
– jasny podział i zakres obowiązków
– informacje zwrotne o pracy
– pochwały i konstruktywną krytykę
– poniesienie konsekwencji zaniedbania obowiązków służbowych
– odwoływanie się do współzawodnictwa
– przywoływanie sukcesów
– stymulowanie pracowników do współpracy
– jasność celów i misji

10. Kij czy marchewka? Techniki budowania motywacji do pracy

Nagrody:
– jak i kiedy je stosować?
– nagrody najbardziej motywujące
– czy pieniądze są najlepszym sposobem motywowania?
– indywidualne podejście do motywowania
– konkretne sposoby wpływania na wzrost chęci do pracy i budowania u pracownika odpowiedzialności
– formułowanie pochwał i odwoływanie się do zasobów i mocnych stron
– o nagrodach, które stają się dla pracownika karą

Kary:
– czy należy je stosować i w jaki sposób?
– przeciwdziałanie spadkowi motywacji do pracy po udzielonej krytyce
– błędy pracownika – sposoby na rozwiązanie problemu i jednoczesne podniesienie motywacji
– czy błędy można wykorzystać twórczo? Konstruktywna krytyka oraz informacje zwrotne o pracy. Specjalne techniki

11. Rozmowa motywująca

- Kiedy warto przeprowadzić rozmowę motywującą z pracownikiem?
– Schemat rozmowy motywującej
– Symulacje rozmów z pracownikami