Kierowanie zespołem na produkcji

KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNKÓW PRODUKCJI, PROWADZENIE ROZMÓW DYSCYPLINUJĄCYCH I BUDOWANIE AUTORYTETU ZWIERZCHNIKA

To szkolenie jest szczególnie ważne dla osób, które wyszły z zespołu na drodze awansu wewnętrznego lub chcą doskonalić swoje kompetencje kierownicze i zobaczyć, jak inni rozwiązują problemy, sytuacje trudne w kierowaniu. Szkolenie pokazuje, że można w sposób efektywny połączyć pracę operacyjną z wykonywaniem zadań kierowniczych. Proponowane przez nasz szkolenie jest kierowane dla osób zarządzających produkcją i zespołami produkcyjnymi, takich, jak:

 • Liderzy zespołów projektowych;
 • Brygadziści;
 • Mistrzowie;
 • Kierownicy Zmian;
 • Kierownicy działów;
 • Kierownicy produkcji. 

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU LIDERZY PRODUKCJI:

 • dowiedzą się, jak zbudować autorytet kierowniczy;
 • nauczą się skutecznie wydawać polecenia, egzekwować wykonywanie zadań;
 • rozwiążą wiele problemów dotyczących zarządzania ludźmi;
 • nauczą się odpowiedniego sposobu komunikowania się z zespołem;
 • dowiedzą się, jak mocno komunikacja wpływa na wyniki osiągane przez firmę;
 • nauczą się, jak budować odpowiedni wizerunek siebie jako zwierzchnika;
 • poznają czym jest kierowanie sytuacyjne i dowiedzą się, jak inni korzystają z tych umiejętności;
 • poznają techniki wpływu psychologicznego wykorzystywane w sytuacji zarządzania ludźmi;
 • poznają zasadniczą różnicę pomiędzy motywowaniem i dyscyplinowaniem;
 • dowiedzą się, jak prowadzić rozmowy dyscyplinujące z pracownikami;
 • określą cele i oczekiwania co do pracy zespołu (fundament kierowniczy Menedżera Liniowego);
 • wezmą udział wielu symulacjach kierowniczych oraz symulacjach trudnych rozmów, by w praktyce ćwiczyć zdobytą wiedzę.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Rola Menedżera Liniowego w strukturze zarządzania procesami produkcyjnymi.

 • Menedżer Liniowy – nie tylko profity, ale przede wszystkim obowiązki
 • Podstawowe zadania kierownicze Menedżera Liniowego
 • Menedżer Liniowy jako nośnik wartości firmy  – rola wychowawcza

2. Menedżer Liniowy – kolega i zwierzchnik.

 • Trudności w kierowaniu grupą wcześniejszych kolegów
 • Trudności w kierowaniu osobami starszymi, młodszymi, bardziej lub mniej doświadczonymi
 • Postawy uległe, koleżeńskie i postawy autokratyczne, autorytarne jako najczęstsze błędy
 • Konflikt roli, czyli zachowanie Menedżera Liniowego, gdy nie wie, jak zbudować swój autorytet
 • Ustalenie nowych relacji i celów pracy
 • Fazy rozwoju grupy i ich konsekwencje dla efektywności zespołu

3. Style kierowania

 • Ocena własnego stylu kierowania i jego wpływ na efektywność pracy
 • Cechy, umiejętności i zachowania skutecznego Menedżera Liniowego

4. Autorytet Menedżera Liniowego

 • Autorytet wynikający z postawy, nie ze stanowiska
 • Jak zbudować autorytet „bez przekleństw”
 • Praca nad budowaniem prawidłowej postawy Menedżera Liniowego

5. Wprowadzanie zasad komunikowania się w zespole.

 • Komunikacja partnerska, asertywna
 • Komunikacja jako narzędzie budowania autorytetu zwierzchnika
 • Podstawowe techniki komunikacji na linii zwierzchnik – podwładny

6. Jak skutecznie komunikować się z podwładnymi?

 • Wydawanie poleceń
 • Sprawdzanie zrozumienia polecenia
 • Określenie warunków  realizacji oraz sposobu kontroli zadań
 • Sposoby argumentacji poleceń, zlecania zadań bez wzbudzania reakcji typu „dlaczego ja?”
 • Budowanie wzajemnego zaufania
 • Kulturalna rozmowa z pracownikiem
 • Techniki rozwiązywania trudnych sytuacji
 • Udzielanie informacji zwrotnych o pracy, ich rola w motywowaniu i dyscyplinowaniu pracownika
 • Wyrażanie pochwał i konstruktywnej krytyki

7. Co jest dla mnie ważne w pracy?

 • Określenie własnych oczekiwań co do pracy zespołu
 • Cele, jakie pracownicy powinni realizować pracując z Menedżerem Liniowym
 • Określenie własnego systemu wartości Menedżera Liniowego

8.    Feedback, udzielanie bieżących informacji zwrotnych

 • Sposoby wypowiadania opinii o poziomie wykonania zadania
 • Zasady uprzejmego oceniania bieżącej pracy podwładnych
 • Techniki motywowania pracowników do zmian
 • Wpływ kierowniczy i praca wychowawcza Menedżera Liniowego jako fundamentalne zadanie
 • Techniki budowania postaw lojalności i zaangażowania
 • Przekazywanie negatywnych informacji (ostrzeżenia, gradacja zaplecza)
 • Poinformowanie pracownika o możliwości zastosowania sankcji

8. Rozmowa dyscyplinująca

 • Kiedy motywować a kiedy dyscyplinować?
 • Motywowanie do czegoś
 • Dyscyplinowanie do czegoś
 • Techniki rozmowy z pracownikiem nie realizującym odpowiednio celów pracy