Training Within Industry

Dzięki udziałowi w sesji szkoleń TWI Menedżerowie Liniowi zyskają umiejętność:

 • Instruowania Pracowników IP
 • Doskonalenia Metod Pracy MP
 • Umiejętność budowania dobrych Relacji z Pracownikami RP

TWI – Instruowanie pracowników

Celem TWI jest stworzenie efektywnego systemu szkoleń pracowników z tego, jak powinni pracować na własnych stanowiskach pracy. Dzięki TWI IP możliwe jest wprowadzenie pracy standaryzowanej. Każdy na danym stanowisku będzie pracował tak samo, według ustalonych standardów. Celem jest ujednolicenia pracy a w końcowym efekcie – zwiększenie efektywności pracy.

Dzięki tej metodzie bezpośredni zwierzchnicy uczą się, jak szybko i skutecznie szkolić swoich pracowników, aby ich praca prowadziła do wzrostu wydajności, eliminacji błędów i niepotrzebnego marnotrawstwa.

Metoda IP obejmuje cztery kroki przygotowania szkoleń przez zwierzchnika dla podwładnych:

 1. Odpowiednie przygotowanie szkolonego pracownika.
 2. Własnoręczne wykonanie pracy, którą podwładny będzie wykonywał. Podczas wykonywania czynności zwierzchnik określa podwładnemu Główne Kroki, Wskazówki i Powody dla których wskazówki są ważne w danej czynności.
 3. Obserwowanie podwładnego podczas wykonywania danej czynności. Jednocześnie podwładny, aby pozytywnie przejść szkolenie, wymienia wszystkie Główne Kroki, Wskazówki i Powody występowania wskazówek.
 4. Zwierzchnik monitoruje postępy pracy podwładnego.

TWI IP wymaga również od zwierzchnika dobrego i przemyślanego przygotowania się do przeprowadzenia szkolenia. Aby szkolenie odniosło sukces zwierzchnik powinien określić ramy czasowe, podział pracy (Główne Kroki, Wskazówki i Powody, dla których wskazówki występują przy danej czynności) oraz przygotować odpowiednie narzędzia i materiały. Zadaniem przełożonego jest również odpowiednie przygotowanie stanowiska pracy.

TWI – Doskonalenie pracy

Celem tej sesji szkoleń TWI jest takie doskonalenie metod pracy, aby przy zachowaniu tych samych zasobów materiałów, maszyn i ludzi produkować większą ilość dobrych jakościowo elementów w krótszym czasie. Dzięki TWI MP zwierzchnicy uczą się, jak korzystać z doświadczenia i wiedzy podwładnych, jak doskonalić metody pracy oraz jak prawdziwie udoskonalać standardy.

MP obejmują cztery kroki udoskonalania sposobu wykonywania danej czynności i tworzenia nowego standardu:

 1. Podział danej czynności na elementy składowe.
 2. Analiza każdego elementu wykonywanej czynności w aktualnej metodzie pracy.
 3. Doskonalenie wykonywanych w obecnej metodzie czynności tak, aby opracować nową, bardziej efektywną metodę pracy.
 4. Wdrożenie nowej metody.

TWI – Relacje z pracownikami

Celem tej sesji szkoleń TWI jest nauka efektywnego rozwiązywania problemów, jakie występują na linii zwierzchnik – podwładny. Dzięki tej metodzie zwierzchnicy uczą się również budowania satysfakcjonujących i partnerskich relacji z podwładnymi oraz bycia nie tylko zwierzchnikami ale również partnerami swoich podwładnych.

Metoda RP obejmuje cztery kroki postępowania z podwładnymi oraz rozwiązywania problemów:

 1. Zdobycie wszystkich niezbędnych faktów.
 2. Dokładne i rzetelne przemyślenie każdego potencjalnego rozwiązania, jego skutków. Wybór rozwiązania.
 3. Podjęcie odpowiednich działań.
 4. Sprawdzenie rezultatów.

Klienci, którzy wybrali to szkolenie, wybrali również: