Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

TYLKO DOBRY, SKUTECZNY MENADŻER STAJE OKO W OKO Z SYNDROMEM WYPALENIA 

Dobry, skuteczny menadżer zwykle popełnia błąd, który pogłębia odczuwane skutki wypalenia zawodowego, ponieważ koncentruje się na ukryciu objawów syndromu wypalenia zawodowego, a nie na rozwiązaniu swojego wewnętrznego konfliktu.

Niektórzy menadżerowie są postrzegani jako ludzie sukcesu. Mają stanowisko, pozycję, autorytet, dobre zarobki. Budzą podziw innych, ale tylko oni sami wiedzą, jaką cenę płacą za sukces i ile muszą codziennie włożyć energii i wysiłku, by normalnie wykonywać swoją pracę. Wypalenie zawodowe jest stanem fizycznego, umysłowego i emocjonalnego wyczerpania, które przejawia się poprzez chroniczne zmęczenie. Towarzyszy mu negatywna postawa wobec pracy, ludzi i życia, poczucie bezradności oraz beznadziejności położenia. Obniżona samoocena manifestuje się poczuciem własnej nieadekwatności, niekompetencji i zniechęceniem.

Na syndrom wypalenia zawodowego najczęściej narażone są osoby, których praca wymaga zaangażowania, poświęcenia, a ich działalność zawodowa wiąże się z dużą odpowiedzialnością, także ujmowaną w kategoriach konieczności dbania o innych. Często zagrożone wypaleniem są osoby bardzo dobrze wykonujące swoją pracę, które stawiają sobie wysokie cele, są bardzo ambitne, pracują w stresie, pod presją czasu, często więcej niż 8 godzin dziennie. Szkolenie kierowane jest także do osób, które w firmie pracują ponad 3 lata, nie radzą sobie ze stresem w pracy, ich czynności zawodowe wiążą się z nawiązywaniem bliskich kontaktów interpersonalnych z innymi ludźmi, a ze struktury i organizacji pracy są poddawane stałej kontroli zewnętrznej

Program szkolenia powstał w oparciu o doświadczenie firmy szkoleniowej AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI w zakresie zarządzania personelem oraz materiały naukowe i badania empiryczne dotyczące stresu i wypalenia zawodowego prowadzone na Uniwersytecie Wrocławskim. 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 • nauczysz się rozpoznawać istotne elementy stresu i wypalenia zawodowego
 • zdiagnozujesz własny poziom wypalenia zawodowego i tolerancji na stres
 • rozwiniesz swój naturalny potencjał radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
 • pozyskasz nowe umiejętności interpersonalne
 • nauczysz się szybkich i konkretnych technik ułatwiające walkę ze stresem
 • poznasz skuteczne strategie profilaktyki wypalenia zawodowego
 • dowiesz się jak skutecznie motywować siebie oraz swoich pracowników
 • poznasz efektywne techniki wzbudzania inspiracji rozwoju osobistego i zawodowego

PROGRAM SZKOLENIA

1. Twarzą twarz ze stresem

Psychologia stresu

 • Śladami przodków, czyli biologiczne uwarunkowania stresu
 • Model stresu – pojęcie stresu, jego oznaki, nasze reakcje
 • Stres w przebraniu

Zło konieczne, czyli stresory na co dzień

 • Stresory zewnętrzne i wewnętrzne
 • Stresory czasowe i jakościowe
 • Autodiagnoza stresorów

Przetrwać w pracy, czyli jak pogodzić poważne zadania z naglącymi terminami, potrzebę stabilizacji z oszalałą zmianą oraz niepewność jutra z koniecznością przewidywania i planowania.

2. Menedżer i stres…

Dlaczego menedżer jest narażony na przeciążenie stresem i wypalenie zawodowe?

Samoocena poziomu stresu. Omówienie indywidualnych wyników mapy stresu.

Predyspozycje osobowościowe a przeżywanie stresu:

 • Poczucie koherencji
 • Poczucie kontroli
 • Optymizm – pesymizm

3. Indywidualne strategie radzenia sobie ze stresem

Po natychmiastową pomoc, czyli balsam dla duszy

Strategie walki ze stresem do natychmiastowego zastosowania.

Krótkotrwałe techniki antystresowe, czyli kilka szybkich sposobów opanowania stresu.

Wsparcie społeczne:

 • Pozytywne doświadczenie i zaspokojenie potrzeb w kontakcie z innymi
 • Wsparcie społeczne a wymagania środowiska pracy
 • Negatywne skutki wsparcia społecznego, czyli kiedy nie dzwonić do kolegi

4. Trening umiejętności radzenia sobie ze stresem

Plan kontroli stresu

Sposoby na usunięcie bądź neutralizację stresorów

Modyfikowanie ocen poznawczych

Rozwój zasobów odporności na stres:

 • Umiejętność znajdowania zasobów
 • Docenienie posiadanych zasobów
 • Samorozwój i budowanie nowych zasobów

Efektywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych

 • Komponenty poznawcze (racjonalność, elastyczność, dalekowzroczność)
 • Koncentracja na problemie a koncentracja na emocjach

5. Co to jest wypalenie?

 • Pojęcie wypalenia zawodowego
 • Syndrom wypalenia a znużenie pracą, pracoholizm.
 • Wskaźniki wypalenia – rozpoznawanie, diagnoza.
 • Obciążenia – czynniki sprzyjające wypaleniu (indywidualne, zespołowe, instytucjonalne).
 • Fazy procesu wypalenia.
 • Emocjonalne zaangażowanie – indywidualna analiza.

6. Strategie przeciwdziałania nadmiernemu stresowi i wypaleniu zawodowemu

 • Świadomość własnego potencjału
 • Wewnętrzny głos „dorosłego”
 • System wspierania pracowników SWP
 • Zarządzanie poprzez wartości
 • „Nie samym chlebem…”, czyli o potrzebie uznania i samorealizacji
 • Pozytywne nastawienie do pracy – satysfakcja z pracy

7. „Szlachetne zdrowie…”, czyli objawy psychosomatyczne stresu i wypalenia zawodowego

 • Czas na relaks – w kręgu relaksacji.
 • Relaksacja stopniowa Jacobsona
 • Trening autogenny
 • Rozmowa z nadświadomością, czyli „technika punkt po punkcie”
 • Ćwiczenia z wizualizacją i dźwiękiem
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Kinezjologia Edukacyjna, czyli gimnastyka mózgu
 • Higiena psychiczna