Motywowanie pracowników

MOTYWOWANIE ZESPOŁU PRACOWNIKÓW

DO LEPSZEJ PRACY, ZAANGAŻOWANIA I PRZESTRZEGANIA ZASAD

WYZNACZONYCH PRZEZ ZWIERZCHNIKA

motywowanieJak zmotywować pracowników, by pracowali lepiej, by przestrzegali zasad, współpracowali, byli terminowi, chętnie dzielili się wiedzą i doświadczeniem? By chcieli na długo związać się z firmą? By lepiej współpracowali? Inaczej się komunikowali? To jedno z najczęściej zadawanych pytań przez zwierzchników. Czy jednak we wszystkich wymienionych sytuacjach „motywowanie” jest właściwym słowem? Jaka jest różnica między motywowaniem a dyscyplinowaniem, jakich działania te dotyczą sytuacji i których pracowników? Czy motywowanie to oddziaływanie skierowane do grupy, czy do pojedynczych osób? Na których pracownikach zwierzchnik powinien się koncentrować: na tych, którzy są dla niego problematyczni, czy na tych, którzy wyróżniają się zaangażowaniem? Czy każdego motywuje to samo? Czy, jeśli zwierzchnik wie, co motywuje danego pracownika, powinien mu to zapewnić? A jeśli nie dysponuje żadnymi środkami motywacyjnymi? Jak rozpoznać, czy pracownik ma motywację wewnętrzną czy zewnętrzną? Podobnych pytań można mnożyć bez końca.

Motywowanie to jedno z najważniejszych i najtrudniejszych zadań zwierzchnika. By można je prowadzić, zwierzchnik sam musi być zmotywowany. A jeśli jest zapracowany i nie ma na takie działania czasu? Te i wszystkie inne wątpliwości stanowią tematykę szkolenia. Współpracujemy z kierownikami i menadżerami od 20 lat zakresie efektywnego pełnienia przez nich funkcji kierowniczych. Zagadkę motywowania rozwikłaliśmy. Podzielimy się naszym doświadczeniem, rozwiązaniami, praktyką motywowania. Potrzebujemy tylko Twojej obecności na naszym szkoleniu.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 • dowiedzą się, jak zwiększyć motywację własną i podwładnych do pracy
 • otrzymają skuteczne narzędzia zarządzania i budowania motywacji pracowników
 • zrozumieją, jak wielką wartością jest zespół stabilny, czujący się bezpiecznie, zaangażowany
 • nauczą się rozpoznawać ukryte sygnały spadku motywacji do pracy u swoich podwładnych
 • poznają lepiej swoich podwładnych i odkryją, co jest dla nich ważne
 • nauczą się konkretnych technik budowania w zespole zaangażowania oraz identyfikacji z firmą
 • dowiedzą się czym motywować, jeśli nie pieniędzmi, czyli o motywacji pozafinansowej

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Motywacja – klucz do efektywności

 • Wpływ motywacji na wykonywanie zadań
 • Co zrobić, aby pracownikom chciało się chcieć?
 • Modele motywacji a wyniki pracownika
 • Sytuacje wymagające motywowania

2. Rola pracownika w firmie

 • Zaspokajanie potrzeby ważności każdego pracownika
 • Wsparcie firmy i kadry kierującej w osiąganiu celów
 • Budowanie identyfikacji pracownika z firmą
 • Cele osobiste pracownika a cele zawodowe
 • Praca – narzędzie osiągania celów osobistych i samorealizacji

3.    Rozpoznawanie spadku motywacji u pracowników:

 • przyczyny spadku motywacji do pracy
 • sytuacje i czynniki „niemotywujące”
 • objawy jawne i “niepozorne” obniżonej motywacji
 • rozpoznawanie i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom

4. Co motywuje mój zespół?

 • Sposoby odkrywania indywidualnych czynników motywujących pracowników do pracy
 • Techniki specjalne i standardowe. Kwestionariusz diagnostyczny

5. Budowanie zaangażowania pracownika:

 • rozpoznawanie indywidualnej strategii samomotywowania pracownika
 • konkretne sposoby zdobywania informacji o potrzebach i wartościach pracownika
 • jak dobrać skuteczne środki motywowania?
 • związek pomiędzy zaspokajaniem potrzeb pracownika a jego motywacją do pracy
 • wykorzystanie dysonansu poznawczego w motywowaniu pracowników

6. Czy pieniądze są skutecznym sposobem motywowania?

 • Rola wynagrodzenia i jego wpływ na wyniki pracownika
 • Satysfakcja a motywacja – czyli dlaczego po podwyżce nie wzrasta jakość pracy?
 • Gdy pracownik zarabia za mało… Gdy pracownik zarabia dużo…

7. Sposoby wpływania na wzrost zaangażowania i odpowiedzialności pracownika

Motywowanie poprzez (m.in.):

 • nagrody i kary
 • wzbudzanie reguły wzajemności i zaangażowania
 • odwoływanie się do zasobów i mocnych stron
 • twórcze wykorzystywanie błędów
 • poprzez dobór rodzaju zadania
 • jasny podział i zakres obowiązków
 • informacje zwrotne o pracy
 • pochwały i konstruktywną krytykę
 • poniesienie konsekwencji zaniedbania obowiązków służbowych
 • odwoływanie się do współzawodnictwa
 • przywoływanie sukcesów
 • stymulowanie pracowników do współpracy
 • jasność celów i misji

8. Kij czy marchewka? Techniki budowania motywacji do pracy

Nagrody:

 • jak i kiedy je stosować?
 • nagrody najbardziej motywujące
 • czy pieniądze są najlepszym sposobem motywowania?
 • indywidualne podejście do motywowania
 • konkretne sposoby wpływania na wzrost chęci do pracy i budowania u pracownika odpowiedzialności
 • formułowanie pochwał i odwoływanie się do zasobów i mocnych stron
 • o nagrodach, które stają się dla pracownika karą

Kary:

 • czy należy je stosować i w jaki sposób?
 • przeciwdziałanie spadkowi motywacji do pracy po udzielonej krytyce
 • błędy pracownika – sposoby na rozwiązanie problemu i jednoczesne podniesienie motywacji
 • czy błędy można wykorzystać twórczo? Konstruktywna krytyka oraz informacje zwrotne o pracy. Specjalne techniki

9. Rozmowa motywująca

 • Kiedy warto przeprowadzić rozmowę motywującą z pracownikiem?
 • Schemat rozmowy motywującej
 • Symulacje rozmów z pracownikami