Coaching i Mentoring – nowoczesny rozwój

Coaching i Mentoring to doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy pracownika poprzez wykorzystanie wiedzy, umiejętności i doświadczania pracownika o wyższych kompetencjach, który pełni rolę coacha. Jest to sprawowanie opieki nad pracownikami, którzy potrzebują indywidualnego wsparcia, opieki, pokierowania.

Coaching i mentoring jest oparty na partnerskiej relacji, a jego głównym celem jest odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Jest to możliwe dzięki wspólnemu wyznaczaniu celów i pomocy przy ich realizacji. Coach w tej relacji inspiruje, pobudza do działania, jest gwarancją świeżego spojrzenia na problemowe sytuacje. Pomaga uczniowi poznać siebie, zaadaptować w organizacji, pobudza do rozwoju. Bycie coachem jest również ciekawym zadaniem, ma wartości motywacyjne, jest wyrazem uznania.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

  • udoskonalisz umiejętności planowania i podejmowania działań ukierunkowanych na rozwój pracowników i zwiększenie ich efektywności
  • nabędziesz umiejętności tworzenia ścieżek kariery oraz umiejętności korzystania z narzędzi planowania karier i rozwoju
  • zapoznasz się z metodami coachingu i mentoringu skierowanymi na zarządzanie wiedzą i podniesienie efektywności pracowników
  • rozwiniesz umiejętności niezbędne w pełnieniu roli coacha

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Plany rozwoju osobistego tworzone dla i przy udziale coachowanych

2. Coaching i mentoring – wprowadzenie:

- Rozumienie coachingu i mentoringu
– Coaching i mentoring w porównaniu do innych metod rozwoju pracowników
– Praca zespołowa i projektowa – wprowadzenie do coachingu i mentoringu

3. System ocen pracowniczych a kształtowanie ścieżek kariery

Planowanie karier:
– budowanie planów indywidualnej kariery pracownika
– awanse pionowe a awanse poziome
– tworzenie ścieżek awansów stanowiskowych – metodologia
– wykorzystanie wyników oceny pracowniczej do tworzenia księgi awansów (księgi sukcesji)
– otwarte systemy awansowania (metoda zintegrowanej oceny, metoda konkursowa i komisyjna)

System mentoringu elementem kształtowania ścieżek kariery zawodowej w firmie:
– czym się różni mentoring od coachingu
– dobór grupy uczestniczącej w procesie mentoringu – kto może być mentorem, jak przygotowywać mentorów do pełnionej funkcji,
– których pracowników objąć mentoringiem
– przygotowanie mentorowanych i mentorów do uczestniczenia w procesie
– etapy wdrażania mentoringu – zadania w poszczególnych etapach procesu
– budowanie i utrzymywanie relacji mistrz-uczeń (mentor-mentorowany)
– zintegrowanie działań mentora z przełożonym mentorowanego i innymi działaniami mentorowanego

4. Rola przełożonego w rozwoju pracowników i budowaniu organizacji uczącej się

- Budowanie przyjaznej kultury organizacyjnej (organizacja ucząca się)
– Obserwacja i bieżąca ocena podwładnych
– Udzielanie spontanicznych informacji zwrotnych – wzmacnianie pozytywnych zachowań, korygowanie negatywnych

5. Coaching jako styl zarządzania i metoda zwiększenia efektywności pracowników

- czym jest coaching – założenia i definicje
– dlaczego warto stosować coaching – korzyści i wpływ na pracowników
– style coachingowe dostosowane do pracownika – od coachingu „prowadzenia za rękę” do coachingu obserwacyjnego
– rodzaje coachingu: rozwojowy i kryzysowy

6. Przygotowanie do coachingu – analiza wyników oceny pracownika systemowej i bieżącej

- Jak coachować – struktura rozmowy coachingowej, umiejętności komunikacyjne i społeczne coacha.
– Coaching jako proces globalny w firmie – przykłady sposobów i metod stosowanych we wdrażaniu coachingu.
– Coaching na wybranych stanowiskach – sposoby doboru coachów i coachowanych.

7. Przebieg procesu coachingu:

- Etap pierwszy: Określenie potrzeb i celów coachingu
– Etap drugi: Kontrakt – uzgodnienie potrzeb rozwojowych i planu pracy
– Etap trzeci: Realizacja – problemy, przeformułowania celów
– Etap czwarty: Zakończenie i ewaluacja

8. Sesja coachingowa:

- Budowanie atmosfery zaufania
– Podstawowe techniki i narzędzia coacha
– Diagnozowanie problemów w trakcie sesji
– Wykorzystywanie teorii uczenia się w coachingu
– Zadania domowe – wzmacnianie efektu nauczania

9. Case study, symulacje