Zarządzanie zmianą

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ 

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W SYTUACJI ZMIAN

Zmiana to prawdziwe wyzwanie dla menadżera. Jeśli zapytamy ludzi, czy lubią zmiany, większość z nich odpowie, że tak. To przekonanie jest jednak bardzo szybko weryfikowane, gdy w firmie zachodzą zmiany lub też firma działa w sytuacji permanentnych zmian, ponieważ ludzie gustują w przyzwyczajeniach i niechętnie je zmieniają. Zwłaszcza, gdy zmiana dotyczy wartości. Dość szybko okazuje się, że pracownicy reagują na tę sytuację oporem, ponieważ zmiana budzi emocje. Dlaczego tak się dzieje? Zmiana oznacza, że zarówno menadżerowie, jak i pracownicy nie mogą funkcjonować w bezpiecznych dla siebie warunkach, które znają, w dawnej, z sentymentem wspominanej atmosferze, że muszą wykazać się większym zaangażowaniem, kreatywnością, lepszą organizacją pracy, muszą podejmować wyzwania. Muszą działać na wyższych obrotach. Zmiana może też zweryfikować ich kompetencje. Każdy z menadżerów z pewnością doświadczył sytuacji, gdy informował swoich pracowników o zmianach, a ci kiwali ze zrozumieniem głową na znak pozornej akceptacji, jednak ich emocje, uczucia, zaangażowanie i motywacja pozostały niewzruszone. Być może nawet niektórzy menadżerowie tak sami się zachowali, gdy właściciele lub zarząd komunikował im zmiany.

Szkolenie, które proponujemy, ma za zadanie wesprzeć kadrę menadżerską Państwa Firmy w zarządzaniu zmianą, pokazać jej prawidłowości, spojrzeć na zmiany z wielu stron: ze strony zwierzchnika, pracownika i samego procesu.

Dzięki udziałowi w szkoleniu Uczestnicy:

 • otrzymają skuteczne narzędzia zarządzania zespołem,
 • dowiedzą się, jak zwiększyć efektywność i motywację do pracy u pracowników w sytuacji zmiany,
 • rozpoznają swój styl kierowania i dowiedzą się, jak konkretnie dzięki odpowiedniemu doborowi stylu kierowania wspierać zmianę,
 • rozwiążą wiele problemów dotyczących zarządzania ludźmi,
 • będą pracować wydajniej, wzrośnie jakość pracy, zadowolenie pracowników oraz integracja z firmą.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zrozumieć zmianę: Modele i elementy procesu zmian
 • Dobre zarządzanie zmianą jest warunkowane przez poznanie przebiegu procesu zmiany
 • Zmiana w organizacji:
  • rozmrożenie starego porządku
  • zmiana
  • zamrożenie czyli nowy porządek wraz z mechanizmami wspierającymi
 • Fazy reakcji ludzi w procesie zmian:
  • faza oporu
  • faza wycofania się
  • faza akceptacji
  • faza adaptacji
 • Charakterystyka zachowań menadżerów i pracowników w każdej fazie
 • Zmiana planowana a zmiana dostosowawcza
 • Analiza sił pola zmian według Kurta Lewina:
  • siły napędowe, motywujące vs. siły hamujące (typowy rozkład prezentowany przez pracowników to 20:80)
 • Przegląd psychologicznych podejść do zmian: behawioralne, poznawcze, psychodynamiczne, humanistyczne

2. Zarządzanie ludźmi w zmianie: Interwencje menadżerskie w sytuacji zmian

 • Charakterystyka zachowań pracowników w sytuacji zmiany:
  • Pierwotne nastawienie do zmiany: cele vs. problemy (statystycznie to proporcja 70% nastawienia na problemy i 30% nastawienia na cele, zadania, korzyści)
  • Opór pracowników jawny i ukryty
  • Postrzeganie zmiany jako zagrożenia, a nie szansy na rozwój
  • Samoutrudnianie czyli dążenie do zaburzenia zmiany, do niepowodzenia, by ochronić poczucie własnej wartości lub dawne wartości firmy, by nie zmierzyć się z wyzwaniem, z weryfikacją kompetencji
  • Postrzeganie zmian jako chaosu
  • Wyuczona bezradność i delegowanie zwrotne/li>
  • Zmiana jako konflikt interesów indywidualnych i zespołowych, firmowych
  • Zmiana a interesy ukryte pracowników
 • Przykładowe interwencje menadżerskie w powyższych sytuacjach Wykorzystanie technik wpływu kierowniczego ze szczególnym uwzględnieniem technik ingracjacji.

3. Zarządzanie sobą w sytuacji zmian: Postawy menadżerskie a zmiany

 • Wyzwanie dla menadżera, jakim jest oczekiwanie i wyegzekwowanie od pracowników lepszych wyników finansowych, realizacji celów sprzedaży, aktywności handlowej
 • Osobiste nastawienie menadżera do zmiany w firmie. Możliwy konflikt na poziomie wartości, gdy trzeba z ludźmi pracować inaczej, bardziej wydajnie
 • Planowanie działania menadżerskiego i interwencji menadżerskich na tle procesu zmiany. Niepowodzenia w zarządzaniu zmianą wynikające z braku dobrego rozplanowania interwencji i jak go uniknąć?
 • Obawy menadżerów, że nie będą potrafili wykazać się skutecznością w kierowaniu ludźmi.
 • Praca nad zrozumieniem zadań i własnej odpowiedzialności menadżera za rozumienie i zaakceptowanie zmiany przez pracowników
 • Zmiana jako szansa na poprawienie sprawności menadżerskiej

4. Typowe błędy w zarządzaniu zmianą czyli jak zmienić a nie zmieniać?

 • Czego unikać w zarządzaniu zmianą?
  • Niewystarczający czas na przygotowanie i przemyślenie wdrożenia zmiany w podległym zespole
  • Niewłaściwa komunikacja
  • Brak agentów, interesariuszy zmian lub niewystarczające dla nich wsparcie
  • Niewłaściwy styl zarządzania
  • Pobłażliwość względem niepożądanych zachowań pracowników
  • Brak wiarygodności menadżera wśród pracowników wynikająca z braku spójności w tym, co mówi na temat zmiany, a jak się sam zachowuje
 • Opracowanie środków zaradczych we wszystkich powyższych obszarach.

5. Zarządzanie sytuacje Kena Blancharda w sytuacji zmian

 • Styl kierowania menadżera naturalny i styl adekwatny do sytuacji zmiany
 • Zasady doboru stylu kierowania do dojrzałości pracownika, samodzielności, wewnętrznych standardów przyzwoitości, do specyfiki zadania i zaufania menadżera do ludzi:
  • Styl kapralski, kierujący (wielu menadżerów musi wrócić do tego etapu pracy z podwładnymi, który w największym stopniu oznacza określenie swoich wymagań względem pracowników, odpowiednią komunikację tych oczekiwań, oznacza często udzielanie instruktażu, informowanie pracowników, dawanie im wytycznych i egzekwowanie. Jest to bardzo ważne w sytuacji zmian, wykonanie takiej pracy od podstaw)
  • Styl trenujący (największa część menadżerów w badaniu kwestionariuszowym reprezentuje ten styl kierowania. W sytuacji zmiany ten styl jest często kluczowy, ponieważ oznacza wyjaśnianie pracownikom sensu zmiany, uzasadnianie jej ważności, stworzenie możliwości otwartej rozmowy i zmierzenia się z obiekcjami pracowników. To systematyczne informowanie pracowników, wytyczanie im jasnych celów i dbanie o to, by pracownicy zaakceptowali nowe cele, zrozumieli nowe wartości)
  • Styl wspierający (menadżer jest dla pracownika bardziej mentorem, coachem. Daje podwładnemu możliwość wypróbowania własnych pomysłów. Usuwa przeszkody, wspiera)
  • Styl delegujący (prawie nikt nie prezentuje tego stylu, przynajmniej w badaniu. Delegowanie oznacza zaufanie do pracownika, ale i też jest warunkowane znajomością odpowiednich technik delegowania. Ważne też, by nie mylić delegowania z wydawaniem poleceń, a w przypadku zadań złożonych i rozłożonych w czasie właściwie zaplanować interwencje kierownicze i kontrolę lub wsparcie. Uczestnicy też dowiedzą się, czym jest delegowanie zadań, projektów i funkcji oraz jak konkretnie delegować, by zakończyć zadanie sukcesem)
 • Konkretne techniki wpływu menadżerskiego dla każdego ze stylów. Autoanaliza stylu kierowanie każdego z uczestników. Przykład działań rozwojowych skierowanych do pracowników (poprzedzona oceną pracownika i przyporządkowaniem go do odpowiedniej „ćwiartki”), a polegających na określeniu ”drogi przejścia między ćwiartkami siatki” przez przykładowych pracowników wraz z konkretnymi działaniami rozwojowymi
 • Efektywne wdrożenie zmiany oznacza zatoczenie kręgu po wszystkich lub części pól siatki kierowniczej.
 • Symulacje menadżerskie pokazujące różnice w stosowaniu konkretnych stylów kierowania.

6. Przewodzenie zmianom

 • Budowanie wspólnej wizji
 • Kierowanie dynamiką zmiany
 • Motywujące rozmowy i informowanie o zmianach

PLAN DZIAŁANIA – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Termin szkolenia: Według harmonogramu (w godzinach od 9.00 do 15.00)

Cena szkolenia: 1100 zł. netto + 23%VAT (od osoby za 2 dni szkoleniowe)

Cena szkolenia obejmuje:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
 • udostępnienie sali szkoleniowej
 • bogate materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • obiad
 • certyfikaty

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI (Wrocław, ul. Kilińskiego 24)

Forma szkolenia: Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym

Materiały szkoleniowe: Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy

Akademia Rozwoju Umiejętności jako członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych działa w oparciu o KODEKS DOBRYCH PRAKTYK i nie łączy w jednym szkoleniu procesu uczenia się z ocenianiem czy selekcją uczestników bez ich wiedzy.

Oceny czy selekcje mogą odbyć się na drodze indywidualnej lub grupowych badań kompetencji i potencjału pracowników.

Powyższe programy szkoleń są utworem w rozumieniu art. 1 ustawy Prawa Autorskiego i prawa pokrewnego. Wszelkie zmiany oraz rozporządzanie i korzystanie niezgodne z przeznaczeniem z niniejszego utworu wymaga uprzedniej zgody osób, do których należą prawa autorskie, tj. firmy Akademia Rozwoju Umiejetności. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania niniejszych programów szkoleń, osoby uprawnione skorzystają z drogi prawnej dochodzenia swoich praw.