Zarządzanie czasem pracy

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

 • nauczą się, jak zmieścić się z realizacją wyznaczonych zadań w czasie, jaki mają do dyspozycji

 • dowiedzą się, jak efektywnie pracować pod presją czasu

 • będą potrafili określić kolejność wykonywania zadań w zależności od ich priorytetu, pilności i ważności

 • dowiedzą się, co zrobić z zadaniami, których pomimo wysiłków, nie udało się zrealizować

 • zyskają większy spokój i komfort w codziennej pracy

 • określą swoje cele zawodowe i prywatne oraz ich wpływ na sposób realizowanych zadań

 • dowiedzą się, jak przeciwdziałać syndromowi samo utrudniania obniżającemu efektywność oraz zaangażowanie

 • uporządkują stojące przed nimi zadania

 PROGRAM SZKOLENIA:

1. Sukces efektywnego zespołu a planowanie i zarządzanie czasem

2. Analiza własnej efektywności pracy w kontekście zarządzania czasem:

 • przyczyny niekonsekwencji w realizacji planu pracy
 • określenie indywidualnych „złodziei” czasu, sposoby wyeliminowania przeszkód w efektywnym wykorzystaniu czasu.
 • przyjmowanie poleceń i nowych zadań od zwierzchnika – dlaczego pojawia się opór? Jak polaryzacja i motywacja negatywna wpływają na planowanie i realizację do zadań
 • dlaczego wiele odkładam na później? O syndromie samoutrudniania
 • wpływ stresu na realizację trudnych zadań – techniki przeciwdziałania
 • akcyjność i słomiany zapał

3. Zdefiniowanie indywidualnych celów zawodowych i prywatnych

Wykorzystanie wiedzy o celach w efektywnym gospodarowaniu czasem

4. Zasady planowania

 • Układanie planu dziennego, tygodniowego i innych

 • Korzyści wynikające z planowania

 • Kontrola realizacji planu

Określanie ramy czasowej dla realizacji zadania

Planowanie rezerwy czasowej

Ograniczanie wykonywania zadań do priorytetów

Kontrola i postępowanie ze sprawami niezałatwionymi

Zastosowanie zasady Pareto w organizacji czasu pracy

Selekcjonowanie informacji i zadań

Czas i pieniądze

 • Czas czerwony, czas zielony

Siatka pilności

5. Zasady ustalania priorytetów

 • Korzyści wynikające ze znajomości własnych priorytetów

 • Analiza wartości nakładu czasu ABC

 • Ustalanie własnych priorytetów

 • Nagła zmiana priorytetów

6. Indywidualne preferencje organizowania pracy

Wpływ krzywej wydajności na efektywność pracy i codzienne planowanie

7. Plan a realizacja

Konsekwencja w realizacji priorytetów

Co zrobić z zadaniami, których nie udało się zrealizować

Zmiana planu pracy – nieprzewidziane zdarzenia

8. Proaktywność a organizacja czasu

Podnoszenie własnej efektywności zadaniowej

Co mogę zrobić więcej? Budowanie postawy aktywnej i

odpowiedzialnej za wykonanie zadania

Określanie własnej odpowiedzialności za zadanie zlecone i otrzymane

9. Planowanie pracy podwładnych

Projektowe rozłożenie zadań? Ustalanie i przekazywanie celów pracy

Jak zapewnić sobie efektywność? Dobór odpowiednich ludzi do odpowiednich zadań

Kontrola realizacji zadań i wymaganych postępów

Rozliczanie z realizacji zadań

Planowanie postępów – przełożenie organizacji czasu pracy na osiągane wyniki

10. Delegowanie zadań

Dlaczego warto delegować zadania?

Jak skutecznie delegować zadania?

Techniki motywacyjne towarzyszące delegowaniu zadań

PLAN DZIAŁANIA – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas trwania szkolenia: 1 dzień szkoleniowy

Termin szkolenia: Według harmonogramu (w godzinach od 9.00 do 15.00)

Cena szkolenia: 850 zł. netto + 23%VAT (od osoby)

Cena szkolenia obejmuje:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
 • udostępnienie sali szkoleniowej
 • bogate materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • obiad
 • certyfikaty

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI (Wrocław, ul. Kilińskiego 24)

Forma szkolenia: Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym

Materiały szkoleniowe: Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy

Akademia Rozwoju Umiejętności jako członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych działa w oparciu o KODEKS DOBRYCH PRAKTYK i nie łączy w jednym szkoleniu procesu uczenia się z ocenianiem czy selekcją uczestników bez ich wiedzy.

Oceny czy selekcje mogą odbyć się na drodze indywidualnej lub grupowych badań kompetencji i potencjału pracowników.

Powyższe programy szkoleń są utworem w rozumieniu art. 1 ustawy Prawa Autorskiego i prawa pokrewnego. Wszelkie zmiany oraz rozporządzanie i korzystanie niezgodne z przeznaczeniem z niniejszego utworu wymaga uprzedniej zgody osób, do których należą prawa autorskie, tj. firmy Akademia Rozwoju Umiejetności. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania niniejszych programów szkoleń, osoby uprawnione skorzystają z drogi prawnej dochodzenia swoich praw.