Rekrutacja i selekcja pracowników

PDF ikona small

REKRUTACJA I SELEKCJA KANDYDATÓW

CZYLI O TYM, JAK OCENIĆ KOMPETENCJE ZAWODOWE, SPOŁECZNE KANDYDATA WŁAŚCIWIE I POZNAĆ PRAWDZIWE MOTYWY PODJĘCIA PRACY KANDYDATA NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO STANOWISKA

 Jak znaleźć ten jeden wśród wielu, lub co zrobić, gdy jest tylko jeden, a chcielibyśmy móc wybrać wśród wielu… 

button-1591461__480Oferta szkolenia jest kierowana do osób, które zajmują się procesem rekrutacji i selekcji lub bezpośrednio uczestniczą w procesie oceny kompetencji zawodowych i społecznych podczas realizowanych procesów rekrutacyjnych. Nasze doświadczenie pokazuje, że kandydaci mają w zwyczaju mówienie tego, co osoby rekrutujące chcą usłyszeć.

Nasze szkolenie uczy, jak właściwie ocenić kompetencje zawodowe i społeczne kandydatów oraz pokazuje, jak zbadać rzeczywiste motywy podjęcia różnych działań.

 DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNICY DOWIEDZĄ SIĘ:

 • Jak zaprojektować konkurs na dowolne stanowisko pracy w oparciu o opisy stanowisk pracy, dostępne dokumenty firmowe;
 • Jak zebrać informacje o cechach pożądanych kandydata od osób bezpośrednio zainteresowanych, np. od kierownika danego działu;
 •  Jak Projektować siatki selekcyjne, oraz jak korzystać/ tworzyć wewnętrzną dokumentację
 • Jak stworzyć w firmie standard postępowania rekrutacyjnego;
 • Jak oceniać kompetencje kandydatów z wykorzystaniem niestandardowych metod oceny kandydatów (metody Assessment Center – autorskie zaprojektowane przez nas);
 • Jak właściwie interpretować wypowiedzi kandydatów, oceniając je pod kontem analizy lingwistycznej (w ocenie kompetencji jest to istotna różnica czy kandydat odpowie, np: zrobiłem czy zrobiono);
 • Jak korzystać z testów badających predyspozycje zawodowe i społeczne (dla osób, które mają uprawnienia psychologiczne i dla osób, które ich nie mają);
 • Gdzie szukać kandydatów i jak ich rzetelnie oceniać, by nie musieć powtarzać procesu;
 • Jak udzielać informacji zwrotnej o zatrudnieniu/ niezatrudnieniu kandydata;
 • Jak raportować proces rekrutacji do kadry kierowniczej i zarządu;
 • Jak uniknąć podstawowych błędów podczas prowadzenia procesów rekrutacji i selekcji.

Program tego szkolenia powstał w oparciu o nasze blisko 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji i badań kompetencji pracowników różnych szczebli, głównie w firmach produkcyjnych, handlowych, administracji.

 Pierwszy konkurs, jaki przeprowadziliśmy miał miejsce w 1995 roku, było to stanowisko kierownika marketingu dla jednej z bardziej znanych wrocławskich firm. Od tego czasu regularnie wspieramy naszych klientów w rekrutacji odpowiednich dla nich pracowników. Opracowaliśmy własną metodologię rekrutacji, która składa się z 3 etapów:

 • wywiadu metodą analizy lingwistycznej
 • próbek pracy i symulacji na każde stanowisko
 • badania kwestionariuszami (nie trzeba mieć uprawnień psychologicznych)

Ta metodyka badań jest poprzedzona analizą dokumentów kandydatów. Kryteria oceny ich aplikacji na przestrzeni lat się zmieniają i to, co był wartościowe pięć lat temu, zupełnie się zmieniło.

Mamy również własne obserwacje dotyczące rekrutacji absolwentów oraz przedstawicieli tak zwanego młodego pokolenia.

SZKOLENIE WARSZTATOWE OD A DO Z:

 • Uczestnicy poznają narzędzia niestandardowej oceny;
 • Przygotowują założenia konkursu, listę pytań;
 • Konstruują adekwatną siatkę selekcyjną;
 • Oceniają prawdziwe aplikacje;
 • Prowadzą konkurs z prawdziwymi kandydatami (umówione wcześniej osoby, przygotowane do odegrania odpowiednich ról);
 • Wypełniają siatkę selekcyjną;
 • Wybierają najlepszego kandydata;
 • Otrzymują informacje zwrotne od osób biorących udział w rekrutacji jako kandydaci, a mających doświadczenie w prowadzeniu badań kompetencji.

UCZESTNICY PODCZAS SZKOLENIA:

 • podniosą swoje kwalifikacje i otrzymacie skuteczne narzędzia do diagnozowania osób ubiegających się o pracę
 • rozpoznają i unikną manipulacji stosowanych przez kandydatów
 • poznają własne nastawienia, uprzedzenia i błędy, które utrudniają obiektywne widzenie innych ludzi
 • dowiedzą się, jak nie ulegać efektowi pierwszego wrażenia i docierać do rzeczywistych cech osobowości kandydatów
 • nauczą się twórczych i nietypowych sposobów odczytywania informacji o innych ludziach

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Dokumenty tradycyjne / aplikacje online

 • analiza informacji zawartych w formularzach aplikacyjnych – co kandydat mówi o sobie poprzez sposób pisania o wykształceniu, doświadczeniu, kursach, zainteresowaniach
 • jasna i spójna ścieżka kształcenia / kariery zawodowej (długość okresów zatrudnienia, przerwy w zatrudnieniu/ nauce, zajmowane stanowiska itp.)
 • tendencja do dłuższego wiązania się z jedną firmą
 • brak niewyjaśnionych przerw w pracy
 • analiza strony lingwistycznej listu motywacyjnego – wstępne przewidywanie cech osobowości (motywacja wewnętrzna, motywacja pozytywna – negatywna, postawa roszczeniowa, egocentryzm, kreatywność, poziom ogólności – szczegółowości, dostosowanie listu do ogłoszenia, atrybucje – postrzeganie wpływu na rzeczywistość, proaktywność, motywacja osiągnięć, optymizm – pesymizm itp.)
 • spójność załączonych dokumentów, zgodność z życzeniami określonymi w ogłoszeniu
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, typ pracy
 • sukcesy na polu zawodowym
 • przebieg edukacji
 • trudne zadania wpisane w obowiązki

2. Opis stanowiska i zadań prezentowany przez kierownika rekrutacyjnego

“Powszechna znajomość tej pracy – każdy wie, na czym polega ta praca”

Jak kierownik opisuje pracę, zadania oraz znaczenie tego opisu dla efektu aureoli czyli nastawienia początkowego kandydata

Jak dobrze opisać pracę i kiedy ten opis powinien nastąpić, by wspomógł proces rekrutacji, a nie go zaburzył

3. Badanie kandydata w rozmowie i drobnym zadaniach rekrutacyjnych

Style rozmowy kwalifikacyjnej, rodzaje pytań

Etapy rozmowy kwalifikacyjnej

Budowanie dobrego kontaktu w trakcie rozmowy rekrutacyjnej

 • wyniki testów
 • wyniki rozmowy kwalifikacyjnej
 • ocena wykonania zadania praktycznego

4. Pytania diagnostyczne podstawowe / obszary:

 • stosunek do zmian w zadaniach (praca multizadaniowa)
 • zalety
 • słabości
 • nastawienie na przyszłość
 • wykształcenie
 • doświadczenie zawodowe
 • zorientowanie na klienta
 • współpraca
 • przekazywanie informacji
 • inicjatywa
 • pracowitość
 • rozumienie znaczenia jakości pracy i obsługi klienta
 • utrzymywanie porządku na stanowisku pracy i na stacji
 • podporządkowanie się procedurom
 • dyspozycyjność
 • motywacja

Pytania w metodzie biograficznej:

Osobowość i charakter rozmówcy

Motywacja osobista

 • Pytania dotyczące umiejętności i doświadczenia zawodowego kandydata
 • Pytania dotyczące inteligencji i zdolności kandydata
 •  Pytania dotyczące osobowości i postawy kandydata

Planowanie zadań

 • Czy kandydat radzi sobie z ustaleniem priorytetów zadań?
 • Czy kandydat potrafi rozdzielać zadania?

Czy potrafi obchodzić się z klientami?

Czy kandydat umie być członkiem zespołu?

Czy umie postępować z personelem na wszystkich szczeblach?

Jak kandydat radzi sobie z rozwiązywaniem problemu?

Czy kandydat zdaje sobie sprawę z własnych ograniczeń?

Czy kandydat potrafi podejmować inicjatywę?

Czy kandydat potrafi uczyć się w trakcie pracy?

Czy kandydat ma łatwość porozumiewania się z innymi?

Czy kandydat potrafi zaangażować się w pracę?

Zbadanie, czy kandydat potrafi zaangażować się w pracę społeczną

Zbadanie lojalności

Pytania w metodzie zdarzeń krytycznych

 • SYTUACJA (Czy rozumiał swoją sytuację?)
 • CEL (Co sobie postanowił?)
 • REZULTAT (co osiągnął? Jak to ocenia?)
 • DZIAŁANIA (Co zrobił? Czego nie zrobił?)

Celem tego bloku zajęć będzie:

 • pokazanie, że każde pytanie na swój cel i można z niego czerpać konkretne, przydatne informacje;
 • pokazanie, jak nie powodować nadinterpretacji odpowiedzi, jak pogłębiać pytania, gdy jest taka potrzeba (gdy kandydat deklaruje zachowania, motywację)
 • przygotowanie pytań do symulacji konkursu, który będzie miał miejsce w trakcie szkolenia

Analiza przykładowych aplikacji, informacji z formularzy online

5. Psychologiczne narzędzia oceny kandydatów

 • określenie stylów funkcjonowania osoby – narzędzie z zakresu Analizy transakcyjnej
 • kierunki i rodzaje motywacji: wewnętrzna, zewnętrzna, pozytywna, negatywna
 • odporność na stres
 • metaprogramy
 • reaktywność / proaktywność
 • określenie stopnia motywacji do pracy
 • atrybucja przyczyn, lokusy: sukces wewnętrzny vs zewnętrzny, porażka wewnętrzna vs zewnętrzna
 • wewnątrz – zewnątrz sterowność
 • rozpoznawanie naczelnych celów, potrzeb i dążeń
 • współpraca
 • efekt Zeigarnik czyli dążenie do ukończenia zadań przerywanych, do domykania spraw
 • zadaniowość
 • perspektywa egocentryczna
 • inne, w zależności od potrzeb

6. Testy psychologiczne i kwestionariusze wykorzystywane przy diagnozie kandydatów

Różnica w badaniu absolwentów i osób bez doświadczenia

Wykorzystanie kwestionariusza samomotywów pozwalającego poznać motywacje kandydata:

 • zarobki
 • awans
 • samodzielność
 • możliwość uczenia się
 • stosunki z kolegami
 • stosunki z przełożonym
 • pewność zatrudnienia

7. Nietypowe zadania i techniki diagnostyczne – próbki pracy (zadania krótkie, drobne, ale dające nieraz więcej informacji niż testy czy pytania, na które kandydat odpowiada deklaratywnie)

Układanie krótkich zadań sprawdzających praktyczne umiejętności i naturalne style funkcjonowania pracowników. Zadania i gry diagnozujące.

Wykorzystanie technik Neurolingwistycznego Programowania do badania rzeczywistych, a nie deklarowanych predyspozycji kandydata oraz do rozpoznania jego celów, wartości, potrzeb i dążeń zawodowych i życiowych.

Wykorzystanie przedmiotów łamiących stereotypy do analizy subiektywnego wykorzystania czasu, kierunku motywacji, atrybucji.

8. Metody wykorzystywane podczas AC

Standardowe i niestandardowe metody oceny predyspozycji kandydatów do pracy:

 • próbki pracy, case study, zadania z treścią, testy wiedzy, itp.

9. Analiza zainteresowań

Co o kandydacie mówią jego zainteresowania i jakie to ma przełożenie na pracę? Kryteria oceny zainteresowań:

 • Konkret/ abstrakcja
 • Ludzie/  bez ludzi
 • Samodzielnie/ zespołowo
 • Myślenie/ czucie/ działanie
 • Szczegółowość/ ogólność
 • Tradycja/ nowoczesność
 • Mikro/ makro
 • Dominacja/ samodzielność/ rywalizacja/ uporządkowanie / ludzie

My przygotujemy szczegółowy opis, co wynika z konkretnych samomotywów i jak można tę wiedzę wykorzystać w rekrutacji i w przyszłej pracy.

Inne przykładowe kwestionariusze badające predyspozycje zawodowe i społeczne.

10. Analiza typowych błędów popełnianych przy rekrutacji

 Poznanie czynników zaburzających spostrzeganie społeczne i obiektywną ocenę innych. Przyczyny tkwiące w podmiocie oceniającym oraz w osobie podlegającej ocenie.

Jakie błędy może popełnić osoba przeprowadzająca rekrutację?

Co może zakłócić słuchanie i rozumienie wypowiedzi kandydata?

Błędy po stronie rekrutera wynikające z :

 • płci osoby oceniającej
 • poczucia kontroli (wewnętrznego – zewnętrznego)
 • samooceny (wysokiej – niskiej)
 • Efekt łagodności
 • Efekt surowości
 • Osobiste zaangażowanie oceniającego
 • Efekt negatywności
 • Efekt pozytywności
 • Błąd atrybucji Aktora-Obserwatora
 • Efekt aureoli (halo efekt)
 • Efekt hierarchii
 • Prawo dominacji hipotez
 • Efekt pierwszeństwa
 • Efekt podobieństwa
 • Prawo perseweracji oceny
 • Brak/ nieadekwatność wiedzy o sobie samym
 • Stereotypy

11. Praca warsztatowa

Uczestnicy sami na sobie wypróbują niestandardowe metody oceny kompetencji. Będą mogli także ocenić predyspozycje przygotowanych przez nas kandydatów w rzeczywistości.

 PLAN DZIAŁANIA – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Termin szkolenia: Według harmonogramu (w godzinach od 9.00 do 15.00)

Cena szkolenia: 1300 zł. netto + 23%VAT (od osoby za 2 dni szkoleniowe)

Cena szkolenia obejmuje:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
 • udostępnienie sali szkoleniowej
 • bogate materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • obiad
 • certyfikaty

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI (ul. Wrocławska 18/27, 55-095 Długołęka)

Forma szkolenia: Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym

Materiały szkoleniowe: Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy