Optymalizacja procesów produkcyjnych

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

 • Zrozumieją filozofię Lean Manufacturing i ideę ,,szczupłego przedsiębiorstwa,,
 • Dowiedzą się jak wykorzystywać wybrane narzędzia Lean Manufacturing, których celem jest redukcja kosztów
 • Poznają istotę kultury ciągłego doskonalenia
 • Nauczą się dostrzegania przepływów w fabryce
 • Dowiedzą się jak zapobiegać najczęściej popełnianym błędom będącym przyczyną niepowodzeń podczas wdrażania narzędzi Lean Manufacturing w praktyce
 • Zobaczą efekty wdrożeń narzędzi LM na przykładach z hal produkcyjnych
 • Dowiedzą się, jakie standardy zachowań powinno się prezentować podczas wdrażania Lean
 • Przekonają się o skuteczności stosowania narzędzi w firmie

Korzyści dla firmy:

 • Redukcja kosztów procesów i produkcji
 • Szybsza reakcja na potrzeby klientów
 • Poprawa jakości produktów/ usług
 • Zmniejszenie poziomu zapasów
 • Zwiększenie motywacji pracowników do zmian
 • Rozwój kultury organizacyjnej firmy

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie do Lean Manufacturing

2. 5S – porządek i organizacja pracy

Wprowadzenie do 5S (geneza, cel, fundamenty)

Efektywność i ergonomia miejsca pracy

Omówienie wdrażania kolejnych kroków 5S:

 • 1S – selekcja
 • 2S – systematyka
 • 3S – sprzątanie
 • 4S – standaryzacja
 • 5S – samodyscyplina

Metodyka wdrażania 5S. Omówienie zasad postępowania podczas wdrażania.

 • Analiza sytuacji bieżącej
 • Przygotowanie projektu
 • Harmonogramy wdrożeniowe
 • Informacja o projekcie – tablice, wizualizacja
 • Uczestnicy wdrożenia 5s i ich rola
 • Stworzenie struktury organizacyjnej 5S.
 • Stworzenie systemu utrzymania wprowadzonych zmian

(Audyty/ System motywacyjny)

3. VSM Value Stream Mapping / Mapowanie Strumienia Wartości

Idea mapowania ,,strumienia wartości,,

Cel wdrożenia w organizacji

Przepływ materiałów, informacji i ludzi kluczowe elementy projektowania przepływu wartości

Cel tworzenia mapy strumienia wartości:

 • diagnoza stanu obecnego
 • projektowanie stanu docelowego

Harmonogram wdrażania zaprojektowanego przepływu

4. Kaizen / Ciągłe doskonalenie

Geneza Kaizen.

Przygotowanie organizacji do wdrożenia filozofii Lean

Tworzenie wartości poprzez eliminację strat

Zarządzanie wizualne

Rola lidera i kluczowe kompetencje pomagające we wdrażaniu narzędzi Lean.

Narzędzia związane z procesem ciągłego doskonalenia (w tym rozwiązywania problemów 5Why, Diagram Ishikawy, PDCA)

5. Kanban / Metoda sterowania produkcją 

 • Definicja i cel Kanban
 • Porównanie systemów pull i push
 • Zasady projektowania systemu Kanban
 • Reguły Kanban

6. TPM Total Productive Maintenance / Całkowite Produktywne Utrzymanie Maszyn

Idea i metodologia TPM.

Filary TPM.

Rodzaje strat występujących w procesach wytwórczych.

Struktura strategii planowania. Omówienie poszczególnych kroków wprowadzenia TPM w organizacji.

Współpraca z działem produkcji

Autonomous Maintenance

Mierniki OEE – efektywne wykorzystanie maszyn i urządzeń

7. SMED Single Minute Exchange of Die / Redukcja czasu przezbrojeń maszyn i urządzeń

Idea SMED

Dlaczego SMED jest ważny dla twojego przedsiębiorstwa

Etapy wdrożenia SMED

 • Analiza przezbrojenia
 • Rodzaje przezbrojeń
 • Zmiana w przezbrojeniu
 • Wdrożenie usprawnień

Praca w grupie i metody analizy w SMED

Wizualna organizacja stanowiska pracy

8. Podsumowanie

Powiązanie narzędzi Lean w procesie wytwarzania

PLAN DZIAŁANIA – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe, 14 godzin zegarowych

Termin szkolenia: Według harmonogramu (w godzinach od 9.00 do 15.00)

Cena szkolenia: 1500 zł. netto + 23%VAT (od osoby za 2 dni szkoleniowe)

Cena szkolenia obejmuje:

 • zebranie szczegółowych informacji na temat specyfiki pracy  celu dostosowania do niej ćwiczeń
 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
 • udostępnienie sali szkoleniowej
 • bogate materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • obiad
 • certyfikaty

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI (Wrocław, ul. Kilińskiego 24)

Forma szkolenia: Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym

Materiały szkoleniowe: Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy