Motywowanie pozafinansowe

PDF ikona small

MOTYWOWANIE ZESPOŁU PRACOWNIKÓW

DO LEPSZEJ PRACY, ZAANGAŻOWANIA I PRZESTRZEGANIA ZASAD

WYZNACZONYCH PRZEZ KIEROWNIKA 

motywowanie

Jak zmotywować pracowników, by pracowali lepiej, by przestrzegali zasad, współpracowali, byli terminowi, chętnie dzielili się wiedzą i doświadczeniem? By chcieli na długo związać się z firmą? By lepiej współpracowali? Inaczej się komunikowali? To jedno z najczęściej zadawanych pytań przez zwierzchników. Czy jednak we wszystkich wymienionych sytuacjach „motywowanie” jest właściwym słowem? Jaka jest różnica między motywowaniem a dyscyplinowaniem, jakich działania te dotyczą sytuacji i których pracowników? Czy motywowanie to oddziaływanie skierowane do grupy, czy do pojedynczych osób? Na których pracownikach zwierzchnik powinien się koncentrować: na tych, którzy są dla niego problematyczni, czy na tych, którzy wyróżniają się zaangażowaniem? Czy każdego motywuje to samo? Czy, jeśli zwierzchnik wie, co motywuje danego pracownika, powinien mu to zapewnić? A jeśli nie dysponuje żadnymi środkami motywacyjnymi? Jak rozpoznać, czy pracownik ma motywację wewnętrzną czy zewnętrzną? Podobnych pytań można mnożyć bez końca.

Motywowanie to jedno z najważniejszych i najtrudniejszych zadań zwierzchnika. By można je prowadzić, zwierzchnik sam musi być zmotywowany. A jeśli jest zapracowany i nie ma na takie działania czasu? Te i wszystkie inne wątpliwości stanowią tematykę szkolenia. Współpracujemy z kierownikami i menadżerami od 20 lat zakresie efektywnego pełnienia przez nich funkcji kierowniczych. Zagadkę motywowania rozwikłaliśmy. Podzielimy się naszym doświadczeniem, rozwiązaniami, praktyką motywowania. Potrzebujemy tylko Twojej obecności na naszym szkoleniu.

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNICY:

 • będą umieli określić, co konkretnie motywuje ich podwładnych
 • dowiedzą się, jak zwiększyć motywację własną i podwładnych do pracy
 • otrzymają skuteczne narzędzia zarządzania i budowania motywacji pracowników do realizacji postawionych im celów
 • zrozumieją, jak wielką wartością jest zespół stabilny, czujący się bezpiecznie a przez to zaangażowany
 • nauczą się rozpoznawać ukryte sygnały spadku motywacji do pracy u swoich podwładnych
 • poznają lepiej swoich podwładnych i odkryją, co jest dla nich ważne
 • nauczą się konkretnych technik budowania w zespole zaangażowania oraz identyfikacji z firmą
 • dowiedzą się, czym motywować, jeśli nie pieniędzmi, czyli o motywacji pozafinansowej

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Motywacja – klucz do efektywności

Wpływ motywacji na wykonywanie zadań.

Co zrobić, aby pracownikom chciało się chcieć?

Modele motywacji a wyniki pracownika (motywacja osiągnięć, hubrystyczna, wewnętrzna, zewnętrzna, nakierowana na cel, na unikanie porażek.)Sytuacje wymagające motywowania

2. Zaangażowanie menedżera w rozwój pracowników

Rożne sposoby rozumienia rozwoju.

Jak dać pracownikowi odczuć, że nie tylko firma, ale i Kierownik dba o rozwój pracownika.

3. Rola pracownika w firmie

Zaspokajanie potrzeby ważności każdego pracownika.

Wsparcie firmy i kadry kierującej w osiąganiu celów.

Budowanie identyfikacji pracownika z firmą.

Cele osobiste pracownika a cele zawodowe.

Praca – narzędzie osiągania celów osobistych i samorealizacji.

4. Rozpoznawanie spadku motywacji u pracowników

 • przyczyny spadku motywacji do pracy
 • sytuacje i czynniki „niemotywujące”
 • objawy jawne i “niepozorne” obniżonej motywacji; najczęstsze przyczyny oraz trafne ich diagnozowanie
 • rozpoznawanie i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom

5. Co motywuje mój zespół

Sposoby odkrywania czynników motywujących do pracy indywidualnie dla każdego pracownika.

Techniki specjalne i standardowe. Kwestionariusz diagnostyczny.

6. Budowanie zaangażowania pracownika:

 • rozpoznawanie indywidualnej strategii samomotywowania pracownika
 • konkretne sposoby zdobywania informacji o potrzebach i wartościach pracownika
 • jak dobrać skuteczne środki motywowania?
 • związek pomiędzy zaspokajaniem potrzeb pracownika a jego motywacją do pracy
 • wykorzystanie dysonansu poznawczego w motywowaniu pracowników

7. Czy pieniądze są skutecznym narzędziem motywowania

Rola wynagrodzenia i wpływ na wyniki pracownika.

Satysfakcja a motywacja – czyli dlaczego po podwyżce nie wzrasta jakość pracy?

Gdy pracownik zarabia za mało… Gdy pracownik zarabia dużo…

8. Sposoby wpływania na wzrost zaangażowania i odpowiedzialności pracownika

Motywowanie poprzez (m.in.):

 • nagrody i kary
 • wzbudzanie reguły wzajemności i zaangażowania
 • odwoływanie się do zasobów i mocnych stron
 • twórcze wykorzystywanie błędów
 • poprzez dobór rodzaju zadania
 • jasny podział i zakres obowiązków
 • informacje zwrotne o pracy
 • pochwały i konstruktywną krytykę
 • poniesienie konsekwencji zaniedbania obowiązków     służbowych
 • odwoływanie się do współzawodnictwa
 • przywoływanie sukcesów
 • stymulowanie pracowników do współpracy i wytyczania celów firmy i do współodpowiedzialności
 • jasność celów i misji
 • inne

9. Kij czy marchewka? Techniki budowania motywacji do pracy

Nagrody:

 • jak i kiedy je stosować?
 • nagrody najbardziej motywujące
 • czy pieniądze są najlepszym sposobem motywowania?
 • indywidualne podejście do motywowania
 • konkretne sposoby wpływania na wzrost chęci do pracy i budowania u pracownika odpowiedzialności
 • formułowanie pochwał i odwoływanie się do zasobów i mocnych stron
 • o nagrodach, które stają się dla pracownika karą

Kary:

 • czy należy je stosować i w jaki sposób?
 • przeciwdziałanie spadkowi motywacji do pracy po udzielonej krytyce
 • błędy pracownika – sposoby na rozwiązanie problemu i jednoczesne podniesienie motywacji
 • czy błędy można wykorzystać twórczo? Konstruktywna krytyka oraz informacje zwrotne o pracy. Specjalne techniki.

10. Zebranie = motywacja

Efektywne prowadzenie spotkań i zebrań z pracownikami.

11. Rozmowa motywująca

Wyjaśnianie pracownikom powodów zmian w firmie, umiejętność wskazywania korzyści płynących z nowych rozwiązań organizacyjnych.

Schemat rozmowy motywującej

Symulacje rozmów z pracownikami

PLAN DZIAŁANIA – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Termin szkolenia: Według harmonogramu (w godzinach od 9.00 do 15.00)

Cena szkolenia: 1100 zł. netto + 23%VAT (od osoby za 2 dni szkoleniowe)

Cena szkolenia obejmuje:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
 • udostępnienie sali szkoleniowej
 • bogate materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe, słodki poczęstunek
 • obiad
 • certyfikaty

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI (ul. Wrocławska 18/27, 55-095 Długołęka)

Forma szkolenia: Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym

Materiały szkoleniowe: Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy