Kierowanie zespołem pracowników produkcji

pdf ikona

MENADŻER PRODUKCJI NA 5+ KIEROWANIE ZESPOŁEM, KOMUNIKACJA I PROWADZENIE ROZMÓW DYSCYPLINUJĄCYCH W ZESPOLE PRACOWNIKÓW PRODUKCJI, BUDOWANIE AUTORYTETU ZWIERZCHNIKA

“Sprawnie działający dział produkcji to serce organizacji. Warto więc zadbać o to, by było dobrze naoliwione i by miało dokręcone wszystkie śrubki…”

career-1738216__480Proponowane przez nas szkolenie jest prowadzone przez trenerów, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu w zarządzaniu zespołami produkcyjnymi, także w oparciu o wdrażania i egzekwowanie przestrzegania standardów Lean Manufacturing. Nasze szkolenie –  to praktyczne wskazówki możliwe do zastosowania w codziennej pracy. Nasze szkolenie to dzielenie się praktycznym doświadczeniem – nie teoria.

Nasze szkolenie pokazuje, że kierowanie nie może być kwestią przypadku – ma to być zaplanowane i przemyślane działanie. Inaczej efekty tego kierowania także będą przypadkowe – przypadkiem możemy być zadowoleni ze swojego zespołu lub nie.

My pokazujemy w praktyce, że o efektywności zwierzchnika nie decyduje także to, ile ma się do dyspozycji kar i nagród. My wiemy, że o efektywności zwierzchnika świadczy świadome używanie „słowa” oraz konsekwencja. My pokazujemy, że trzeba wiedzieć czego się chce, bo to się po naszym szkoleniu na pewno spełni.

Przez lata trenerzy naszej firmy prowadzili wiele długofalowych – wieloletnich projektów, a nasza firma może pochwalić się współpracą z wieloma dużymi i małymi firmami produkcyjnymi.

Zapraszamy serdecznie do działu w szkoleniu!

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU MENADŻEROWIE PRODUKCJI:

 • otrzymają skuteczne narzędzia kierowania zespołem pracowników produkcji;
 • rozpoznają swój naturalny styl kierowania i poznają własne obszary pracy;
 • rozwiążą wiele problemów dotyczących zarządzania ludźmi;
 • nauczą się odpowiedniego sposobu komunikowania się z zespołem;
 • dowiedzą się, jak mocno komunikacja wpływa na wyniki osiągane przez zespół;
 • nauczą się, jak budować odpowiedni wizerunek swojej osoby wśród pracowników;
 • poznają skuteczne techniki komunikacji wewnętrznej oraz techniki wpływu psychologicznego wykorzystywane w sytuacji kierowania ludźmi;
 • poznają zasadniczą różnicę pomiędzy motywowaniem i dyscyplinowaniem oraz dowiedzą się, jak prowadzić rozmowy dyscyplinujące z pracownikami;
 • określą własne cele, oczekiwania, co do pracy zespołu i wartości, czyli fundament kierowniczy każdego zwierzchnika;
 • dowiedzą się, jak radzić sobie z klasycznym konfliktem roli zwierzchnika, czy wobec podwładnych powinni pełnić rolę zwierzchnika, czy kolegi;
 • przekonają się o tym, jaka jest rola lidera w byciu przykładem stosowania dobrych praktyk w obszarze wdrożonych przez firmę standardów oraz przekonają się o tym, że egzekwowanie pracy standaryzowanej, zgodnej z przyjętymi zasadami, jest ich codziennym zadaniem. 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Rola Zwierzchnika – w strukturze zarządzania procesami produkcyjnymi
 • Zwierzchnik – nie tylko profity, ale przede wszystkim obowiązki.
 • Podstawowe zadania kierownicze Zwierzchnika w zespole produkcji
 • Zwierzchnik, jako nośnik wartości firmy – rola wychowawcza zwierzchnika, czyli odpowiedzialność za wzbudzanie odpowiednich postaw wśród podległych pracowników.
2. Zwierzchnik – kolega i przełożony. Trudności w kierowaniu grupą wcześniejszych kolegów. Trudności w kierowaniu osobami starszymi, młodszymi, bardziej lub mniej doświadczonymi
 • Typowe konflikty i trudności
 • Postawy uległe, koleżeńskie i postawy autokratyczne, autorytarne, jako najczęstsze błędy w przyjmowaniu postaw kierowniczych
 • Konflikt roli, czyli zachowanie Zwierzchnika, gdy nie wie, w jaki sposób zbudować swój autorytet
 • Ustalenie nowych relacji i celów pracy
 • Fazy rozwoju grupy i ich konsekwencje dla efektywności zespołu

3. Style kierowania

 • Ocena własnego stylu kierowania i jego wpływ na efektywność pracy
 • Cechy, umiejętności i zachowania skutecznego Zwierzchnika

4. Autorytet Zwierzchnika

 • Autorytet wynikający z postawy, nie ze stanowiska
 • Jak zbudować autorytet „bez przekleństw”
 • Praca nad zrozumieniem i zaakceptowaniem faktu, że Zwierzchnik powinien prezentować inne standardy zachowania aniżeli szeregowy pracownik produkcji.
5. Wprowadzanie zasad komunikowania się w zespole. Komunikacja partnerska, asertywna
Komunikacja, jako narzędzie budowania autorytetu zwierzchnika
Podstawowe techniki komunikacji na linii zwierzchnik – podwładny
Jak skutecznie komunikować się z podwładnymi?
 • wydawanie poleceń
 • sprawdzanie zrozumienia polecenia, określenie warunków realizacji oraz sposobu kontroli zadań
 • sposoby argumentacji poleceń, zlecania zadań bez wzbudzania reakcji typu „dlaczego ja?”
 • budowanie wzajemnego zaufania
 • kulturalna rozmowa z pracownikiem
 • techniki rozwiązywania trudnych sytuacji
 • udzielanie informacji zwrotnych o pracy, ich rola w motywowaniu i dyscyplinowaniu pracownika
 • wyrażanie pochwał i konstruktywnej krytyki

6. Co jest dla mnie ważne w pracy?

 • Określenie własnych oczekiwań, co do pracy zespołu
 • Cele, jakie pracownicy powinni realizować współpracując w zespole. Określenie własnego systemu wartości, który będzie podstawą do bieżącej oceny pracownika i fundamentem roli wychowawczej Zwierzchnika

7. Prowadzenie spotkań produkcyjnych

Istota zebrań produkcyjnych

Sposoby przekazywani ważnych informacji w ograniczonym czasie

Dostosowanie spotkań do potrzeb:

 • wartości, normy, zasady pracy;
 • przekazywanie informacji trudnych, niekorzystnych lub niepopularnych;
 • rozwiązywanie problemów produkcyjnych;
 • expose szefa;
 • inne

Metody aktywizowania pracowników zwiększające ich aktywność i zaangażowanie w omawiane zagadnienia

8. Feedback, udzielanie bieżących informacji zwrotnych

 • Sposoby wypowiadania opinii o poziomie wykonania zadania.
 • Zasady uprzejmego oceniania bieżącej pracy podwładnych.
 • Techniki motywowania pracowników do zmian
 • Wpływ kierowniczy i praca wychowawcza Zwierzchnika, jako fundamentalne zadanie
 • Techniki budowania postaw lojalności i zaangażowania
 • Przekazywanie negatywnych informacji
 • Ostrzeżenia, gradacja zaplecza (przewidywanych konsekwencji, zarządzanie konsekwencjami, karami) w przypadku powtarzających się błędów
 • Poinformowanie pracownika o możliwości zastosowania sankcji

9. Motywowanie a dyscyplinowanie

 • Techniki motywowania pracowników do zmian
 • Wpływ kierowniczy i praca wychowawcza Zwierzchnika, jako fundamentalne zadanie
 • Techniki budowania postaw lojalności i zaangażowania
 • Przekazywanie negatywnych informacji
 • Ostrzeżenia, gradacja zaplecza (przewidywanych konsekwencji, zarządzanie konsekwencjami, karami) w przypadku powtarzających się błędów
 • Poinformowanie pracownika o możliwości zastosowania sankcji
10. Rozmowa dyscyplinująca
 • Kiedy motywować a kiedy dyscyplinować?
 • Motywowanie do czegoś
 • Dyscyplinowanie do czegoś
 • Techniki rozmowy z pracownikiem nie realizującym odpowiednio celów pracy

11. Rola lidera we wdrożeniu i utrzymaniu przyjętych standardów

 • zatrudnienie nowego pracownika – dlaczego nowy pracownik popełnia tyle błędów?
 • efektywne wdrożenie nowego pracownika do pracy ze standardem
 • system motywacji w ramach standaryzacji pracy – techniki angażowania pracowników,
 • problemy podczas procesu tworzenia standardów – jak sobie z nimi radzić?
 • po co nam standardy? czyli jak przekonać ludzi?

 

PLAN DZIAŁANIA – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Termin szkolenia: Według harmonogramu (w godzinach od 9.00 do 15.00)

Cena szkolenia: 1100 zł. netto + 23%VAT (od osoby za 2 dni szkoleniowe)

Cena szkolenia obejmuje:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia przez trenera z praktycznym doświadczeniem zawodowym i trenerskim
 • udostępnienie sali szkoleniowej
 • bogate materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe, słodki poczęstunek
 • obiad
 • certyfikaty

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI (ul. Wrocławska 18/27, 55-095 Długołęka)

Forma szkolenia: Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, symulacje rozmów, próbki pracy, case study,  prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym

Materiały szkoleniowe: Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy