Coaching w pracy menedżera

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

 • udoskonalą umiejętności planowania i podejmowania działań ukierunkowanych na rozwój pracowników i zwiększenie ich efektywności
 • nabędą umiejętności tworzenia ścieżek kariery oraz umiejętności korzystania z narzędzi planowania karier i rozwoju
 • zapoznają się z metodami coachingu i mentoringu skierowanymi na zarządzanie wiedzą i podniesienie efektywności pracowników
 • rozwiną umiejętności niezbędne w pełnieniu roli coacha

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Plany rozwoju osobistego tworzone dla i przy udziale coachowanych

2. Coaching i mentoring – wprowadzenie:

Rozumienie coachingu i mentoringu
Coaching i mentoring w porównaniu do innych metod rozwoju pracowników
Praca zespołowa i projektowa – wprowadzenie do coachingu i mentoringu

3. System ocen pracowniczych a kształtowanie ścieżek kariery

Planowanie karier:

 • budowanie planów indywidualnej kariery pracownika
 • awanse pionowe a awanse poziome
 • tworzenie ścieżek awansów stanowiskowych – metodologia
 • wykorzystanie wyników oceny pracowniczej do tworzenia księgi awansów (księgi sukcesji)
 • otwarte systemy awansowania (metoda zintegrowanej oceny, metoda konkursowa i komisyjna)

System mentoringu elementem kształtowania ścieżek kariery zawodowej w firmie:

 • czym się różni mentoring od coachingu
 • dobór grupy uczestniczącej w procesie mentoringu – kto może być mentorem, jak przygotowywać mentorów do pełnionej funkcji,
 • których pracowników objąć mentoringiem
 • przygotowanie mentorowanych i mentorów do uczestniczenia w procesie
 • etapy wdrażania mentoringu – zadania w poszczególnych etapach procesu
 • budowanie i utrzymywanie relacji mistrz-uczeń (mentor-mentorowany)
 • zintegrowanie działań mentora z przełożonym mentorowanego i innymi działaniami mentorowanego

4. Rola przełożonego w rozwoju pracowników i budowaniu organizacji uczącej się

Budowanie przyjaznej kultury organizacyjnej (organizacja ucząca się)
Obserwacja i bieżąca ocena podwładnych
Udzielanie spontanicznych informacji zwrotnych – wzmacnianie pozytywnych zachowań, korygowanie negatywnych

5. Coaching jako styl zarządzania i metoda zwiększenia efektywności pracowników

Czym jest coaching – założenia i definicje

Dlaczego warto stosować coaching – korzyści i wpływ na pracowników

Style coachingowe dostosowane do pracownika – od coachingu „prowadzenia za rękę do coachingu obserwacyjnego

Rodzaje coachingu: rozwojowy i kryzysowy

6. Przygotowanie do coachingu – analiza wyników oceny pracownika systemowej i bieżącej

Jak coachować – struktura rozmowy coachingowej, umiejętności komunikacyjne i społeczne coacha.

Coaching jako proces globalny w firmie – przykłady sposobów i metod stosowanych we wdrażaniu coachingu

Coaching na wybranych stanowiskach – sposoby doboru coachów i coachowanych

7. Przebieg procesu coachingu

Etap pierwszy: Określenie potrzeb i celów coachingu

Etap drugi: Kontrakt – uzgodnienie potrzeb rozwojowych i planu pracy

Etap trzeci: Realizacja – problemy, przeformułowania celów

Etap czwarty: Zakończenie i ewaluacja

8. Sesje coachingowe:

Budowanie atmosfery zaufania

Podstawowe techniki i narzędzia coacha

Diagnozowanie problemów w trakcie sesji

Wykorzystywanie teorii uczenia się w coachingu

Zadania domowe – wzmacnianie efektu nauczania

9. Case study, symulacje

PLAN DZIAŁANIA – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Termin szkolenia: Według harmonogramu (w godzinach od 9.00 do 15.00)

Cena szkolenia: 1700 zł. netto + 23%VAT (od osoby za 2 dni szkoleniowe)

Cena szkolenia obejmuje:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
 • udostępnienie sali szkoleniowej
 • bogate materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • obiad
 • certyfikaty

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI (Wrocław, ul. Kilińskiego 24)

Forma szkolenia: Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym

Materiały szkoleniowe: Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy

Akademia Rozwoju Umiejętności jako członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych działa w oparciu o KODEKS DOBRYCH PRAKTYK i nie łączy w jednym szkoleniu procesu uczenia się z ocenianiem czy selekcją uczestników bez ich wiedzy.

Oceny czy selekcje mogą odbyć się na drodze indywidualnej lub grupowych badań kompetencji i potencjału pracowników.

Powyższe programy szkoleń są utworem w rozumieniu art. 1 ustawy Prawa Autorskiego i prawa pokrewnego. Wszelkie zmiany oraz rozporządzanie i korzystanie niezgodne z przeznaczeniem z niniejszego utworu wymaga uprzedniej zgody osób, do których należą prawa autorskie, tj. firmy Akademia Rozwoju Umiejetności. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania niniejszych programów szkoleń, osoby uprawnione skorzystają z drogi prawnej dochodzenia swoich praw.