PROBLEM SOLVING metody i narzędzia

PROBLEM SOLVING

METODY ZESPOŁOWEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRODUKCYJNYCH 

PRACA ZESPOŁU, KTÓREJ CELEM MA BYĆ CIĄGŁE DOSKONALENIE, LEPSZA JAKOŚĆ, ELIMINACJA BŁĘDÓW LUDZKICH I BŁĘDÓW POWTARZALNYCH

RYBA

Rozwiązywanie problemów jakościowych jest jedną z podstawowych potrzeb i trudności jaką jest identyfikacja przyczyny, która spowodowała niezgodność. Jak się bardzo często okazuje zdiagnozowana przyczyna posiada swoją pierwotną przyczynę, a  ta z kolei może posiadać swoją, itd. Warunkiem koniecznym skutecznego doskonalenia jest odkrycie przyczyny „najgłębszej”, czyli źródłowej (inaczej: pierwotnej). Jej poznanie pozwala skuteczniej wyeliminować możliwość ponownego wystąpienia problemu. Warto zatem zastosować narzędzia, które ułatwią poznanie przyczyny źródłowej oraz zaprojektowanie skutecznych działań ją eliminujących.

Nasze doświadczenie we współpracy z inżynierami i z kadrą specjalistyczną pokazuje, że najczęściej popełnianymi błędami w dociekaniu przyczyn problemów są:

 • Unikanie wskazywania źródła problemów w czynnikach ludzkich, z powodu niechęci do brania odpowiedzialności za błędy, w celu ukrywania błędów popełnionych przez siebie lub kolegów
 • Niepoprawne stosowanie metodologii Problem Solving, polegające na tym, że z góry zakłada się przyczynę błędu i tym samym wypełnia się dokumentację, np. raport A3 lub 8D w sposób dostosowawczy do tej założonej, zwykle standardowej przyczyny
 • Unikanie stosowanie optymalnej metodologii Problem Solving zgodnie z jej sztuką, to znaczy wypełnianie np. diagramu Isikawy dla samego wypełnienia
 • Nieprawidłowo prowadzone zebrania, spotkania Problem Solving, na których panuje raczej towarzyska atmosfera aniżeli praca nad znalezieniem przyczyn błędów
 • Brak materiału poglądowego czyli wadliwych komponentów lub produktów, na rzecz oparcia się na wspomnieniach typu „pamiętasz, jak wyglądał ten komponent…”
 • Nieprawidłowo stosuje się burzę mózgów jako metodę wspomagającą szukanie przyczyn czy rozwiązań – moderator nie umie prowadzić takiego spotkania, kończy pracę zespołu po kilku standardowych pomysłach nie wiedząc, jak przełamać normalny impas w myśleniu, nie potrafi pobudzić myślenia twórczego uczestników spotkania.

CELE WARSZTATU:

 • przekonanie uczestników, że błędy należy poprawiać, dociekać ich przyczyn, a nie je ukrywać, unikać odpowiedzialności;
 • zapoznanie uczestników z najlepszymi metodami Problem Solving
 • przekonanie ich do myślenia metodologią 8D jako najpełniejszą metodą postępowania z problemami jakościowymi, zawierającej wszystkie inne, zwłaszcza w sekcji  „zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej”
 • pokazanie korzyści wynikających z rzetelnego raportowania 8D lub A3;
 • zwrócenie dużej uwagi na korzyści wynikające z ciągłego doskonalenia i zespołowego rozwiązywania problemów, którego celem ma być praca nad doskonaleniem standardów, a nie szukanie winnych.

Jaka metodologia jest najlepsza do rozwiązywania danego rodzaju problemów?

Zamiast wskazywać uczestnikom rozwiązania, chcemy by podczas szkolenia sami to określili. Proponujemy zatem rozwiązywanie przykładowych problemów jakościowych z Państwa fabryki na bazie raportu 8D lub A3. Do wypełnienia tych raportów, w różnych  sekcjach, zastosujemy metody 5xWhy, Diagram Ishikawy, Pareto, burzę mózgów, histogram, metodę ABCD Suzuki.

Dodatkową korzyścią z zaangażowania pracowników w wybór metod wspierających pracę z raportem 8D lub A3 będzie ich zaangażowanie. Ludzie wolą realizować swoje pomysły, niż narzucone z góry narzędzia.

Znamy specyfikę i wysokie wymagania producentów i klientów z różnych branż. Trener, który prowadzi to szkolenie ma praktyczne doświadczenie w tej tematyce – przez 13 lat zarządzał działem jakości jednej z największych międzynarodowych firm produkcyjnych. Jego działania były i są koncentrowane nie tylko na poprawie jakości pracy, usprawnianiu procesów produkcyjnych i budowaniu relacji z klientami, ale także na poprawie jakości współpracy i komunikacji międzydziałowej, by osiągać lepsze efekty jakościowe.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. PROBLEM SOLVING
Wprowadzenie do tematu Problem Solving
Przedstawienie narzędzi związanych z procesem rozwiązywania problemów:

 • Poszukiwanie przyczyn
 • Określenie problemu
 • Analiza i wybór przyczyny problemu
 • Działania korygujące
 • Standaryzacja

2. RAPORT 8D

Raport 8D jako narzędzie rozwiązywanie problemów i postępowania w przypadku reklamacji, raportowania do klienta zewnętrznego. Raport jest często dokumentem wymaganym przez klienta zewnętrznego do okazania w postępowaniu reklamacyjnym. Poniżej prezentujemy poszczególne sekcje raportu 8D wraz z metodami wspomagającymi dociekanie przyczyn oraz wybór środków zaradczych w celu uniknięcia błędów w przyszłości.

Kiedy raport 8D może być stosowany? Na przykład:

 • w eliminowaniu opóźnień w dostawach do klienta,
 • w przypadku wątpliwośći konstrukcyjnych, problemów z przycezpnością, wytrzymałością, łączeniem elementów,
 • w przypadku wątpliwości wizualnych,
 • stwierdzonych wad produktu,
 • zbyt dużego opadu.

Raport 8D – sekcje:

 • D0 –  Przygotowanie do Problem Solving, przygotowanie zespołu do pracy z raportem
 • D1 – Zespół Problem Solving:D2 – Opis problemu

powołanie i budowanie zespołu,

podział ról i odpowiedzialności,

moderacja spotkań, komunikacja w zespole,
zadania

 • D3 - Zastosowanie działań doraźnych, tymczasowych działań zaporowych
 • D4 - Zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny źródłowej. Metodologia wspomagająca pracę na tym etapie:D5 - stałe działania korygujące -wybór i weryfikacja

diagram przyczynowo – skutkowy ISHIKAWY,

metoda 5x WHY,

burza mózgów,

diagram Pareto,

histogram,

metoda ABCD Suzuki.

 • D6 - wdrożenie działań korygujących.  Metodologia wspomagająca pracę na tym etapie:D7 - wdrożenie i zapobieganie ponownemu wystapieniu problemów

PDCA (Plan-Do-Check-Act).

 • D8 - podziękowanie za współpracę i uznanie dla zespołu 8D

3. RAPORT A3

To najczęściej skrócona wersja raportu 8D, bardzo często stosowana jako wewnętrzne narzędzie, które koncentruje się wokół:

A – Definiowania problemu

B – Analizy przyczyn powstawania problemu

C – Szukania możliwości rozwiązań problemu

D – Przygotowania planu wdrożenia zmian

4. Narzędzia Problem Solving wspomagające raport 8D i A3

Nie można na tym etapie określić, która metoda jest najlepsza, ani do jakiego typu problemów. Warto zaprezentować przegląd metod: na przykład wybrać jeden problem, który będzie po kolei wszystkimi metodami Problem Solving rozwiązywany. Wybór i dostosowanie najlepiej by przeprowadził zespół uczestników podczas szkolenia. Tym sposobem może powstać standard postępowania z problemami. Dodatkowo pracownicy będą chętniej stosować to, co sami wybiorą, a nie co zostanie im narzucone.

 • metoda 5xWHY,
 • diagram przyczynowo – skutkowy ISHIKAWY,
 • burza mózgów,
 • diagram Pareto,
 • histogram,
 • metoda ABCD Suzuki,
 • drzewo usterek

5. Przeprowadzenie przez uczestników samodzielnych sesji Problem Solving dla wcześniej wybranych i przydzielonych problemów do rozwiązania

 • Zastosowanie metodyki rozwiązywania problemów
 • Wykorzystanie narzędzi Problem Solving