Ocena pracowników metodą 360°

OCENA 360 ° – KOMPLETNA INFORMACJA ZWROTNA

Ocena pracowników metodą 360 stopni jest doskonałą metodą pomiaru rozwoju kompetencji miękkich. Dostarcza menedżerom, pracownikom i współpracownikom niezwykle cennych wskazówek rozwojowych i motywuje do wprowadzania zmian zachowań. Ocena 360 stopni polega na zbieraniu informacji zwrotnych na temat skuteczności zachowań ocenianej osoby z wielu źródeł – od niej samej, od jej przełożonych, podwładnych, kolegów, klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Jest to proces, w którym porównuje się samoocenę konkretnych umiejętności z oceną tych umiejętności dokonaną przez innych ludzi, którzy na co dzień obserwują  pracę ocenianej osoby.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Kultura Organizacyjna sprzyjająca ocenie 360°

2. Model Oceny 360°

 • pochodzenie metody oceny 360°
 • cel oceny 360°
 • podstawowe informacje o wdrożeniu oceny 360° w organizacji
 • ramowy przebieg procesu oceny 360°
 • zalety i wady oceny 360°

3. Ocena  360° w całym systemie ocen pracowniczych

 • zależność pomiędzy oceną 360° a całością systemu ocen w organizacji
 • rola działu HR przed, w trakcie i po wdrożeniu oceny 360°
 • wybór ocenianych i oceniających
 • ustalenia częstotliwości ocen
 • zarządzanie przez cele a ocena 360

4. Przygotowanie i budowanie systemu ocen pracowniczych

 • warunki przeprowadzenia oceny 360°
 • procedura przygotowania oceny 360°
 • diagnozowanie zależności organizacyjnych
 • zaangażowanie odpowiednich osób w system oceny 360°

5. Metody w ocenie 360

 • metody budowania narzędzi
 • metody zbierania danych
 • analiza zadań w Funkcjonalnej Analizie Pracy
 • diagnozowanie kluczowych kompetencji
 • tworzenie kwestionariuszy

6. Organizacja Oceny 360°

 • przygotowanie arkusza oceny
 • stworzenie i opis kryteriów
 • przygotowanie szkolenia dla ocenianych i oceniających
 • przeprowadzenie oceny
 • analiza i interpretacja zebranych danych
 • opracowywanie raportów

7. Udzielanie Informacji zwrotnych

 • podejście formalne
 • podejście otwarte

8. Typowe błędy i przyczyny niepowodzeń

„Prawa Murphiego”: Jeśli powie się uczestnikowi, że musi dotrzeć do co najmniej 4 osób oceniających, z całą pewnością dotrze do 3. Jeśli wyznaczy się dzień do którego należy najpóźniej złożyć wypełnione kwestionariusze, to na pewno w tym terminie nie zostaną one złożone.

 • brak wsparcia przełożonych
 • brak odpowiedniej motywacji u ocenianych
 • przeprowadzenie oceny w niesprzyjających warunkach
 • opór psychologiczny przed ocenianiem i byciem ocenianym
 • udzielanie nieszczerych informacji zwrotnych
 • błędy administracyjne
 • problemy z poufnością i anonimowością

9. Rozwój pracowników i systemu kolejnych ocen

 • odpowiednie systemy wyboru szkoleń zewnętrznych
 • wdrażanie coaching, mentoring i konsultacji
 • sesje Development Center
 • ocena postępów w rozwoju
 • wskazanie dalszych obszarów doskonalenia zawodowego