Efektywny i ceniony zwierzchnik

PDF ikona small

MENADŻER NA 5+ KIEROWANIE ZESPOŁEM, KOMUNIKACJA, MOTYWOWANIE I BUDOWANIE AUTORYTETU ZWIERZCHNIKA W ZESPOLE

NASZE SZKOLENIE TO DZIELENIE SIĘ Z UCZESTNIKAMI 2O – LETNIĄ PRAKTYKĄ I DOŚWIADCZENIEM KIEROWNICZYM  

puzzle-654957__480Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności kierowniczych kadry zarządzającej i wzrost efektywności kierowniczej – potencjału kadry zarządzającej zespołami handlowymi, projektowymi, specjalistycznymi, pracownikami biurowymi.

Podczas szkolenia będzie doskonalonych wiele kompetencji kierowniczych. Uczestnicy będą sami oceniać ich poziom podczas prowadzonych zadań, ćwiczeń, symulacji. Będą oni też otrzymywać informacje zwrotne od innych uczestników i od trenerów.

Stawiamy na zasadę 80 % praktyki – 20% teorii. W trakcie szkolenia uczestnicy wezmą udział w wielu symulacjach kierowniczych, wykonają też wiele praktycznych ćwiczeń.  Są one opracowane na bazie rzeczywistych sytuacji trudnych i doświadczeń, z którymi od lat borykają się menadżerowie w naszym kraju.

Warto wybrać naszą firmę, z uwagi na to, że od lat współpracujemy ze stałą kadrą trenerską. Nasi trenerzy, specjaliści i doradcy prowadząc szkolenia bazują na swoim bogatym doświadczeniu zawodowym i menadżerskim. Nasze szkolenia są praktyczne i pokazują jak zwiększać osobistą efektywność kierowniczą kadry menadżerskiej w naszych Polskich realiach.

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNICY:

 • otrzymają skuteczne narzędzia kierowania zespołem pracowników;
 • rozpoznają swój naturalny styl kierowania i poznają własne obszary pracy;
 • rozwiążą wiele problemów dotyczących zarządzania ludźmi;
 • nauczą się odpowiedniego sposobu komunikowania się z zespołem;
 • dowiedzą się, jak mocno komunikacja wpływa na wyniki osiągane przez zespół;
 • nauczą się, jak budować odpowiedni wizerunek, autorytet swojej osoby wśród pracowników;
 • poznają skuteczne techniki komunikacji wewnętrznej oraz techniki wpływu psychologicznego
 • poznają zasadniczą różnicę pomiędzy motywowaniem i dyscyplinowaniem;
 • dowiedzą się, jak prowadzić trudne rozmowy z pracownikami;
 • dowiedzą się jak praktycznie motywować, w sposób pozafinansowy;
 • poznają źródła sytuacji konfliktowych oraz poznają swoje style reakcji na nie;
 • określą własne cele, oczekiwania, co do pracy zespołu i wartości, czyli fundament kierowniczy każdego zwierzchnika.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Autorytet Zwierzchnika

Autorytet wynikający z postawy, nie ze stanowiska

Jak zbudować autorytet bez agresji i złości, bez uległości i koleżeństwa?

Praca nad zrozumieniem i zaakceptowaniem faktu, że Zwierzchnik powinien prezentować inne standardy zachowania aniżeli szeregowy pracownik

Zwierzchnik – nie tylko profity, ale przede wszystkim obowiązki

Podstawowe zadania kierownicze Zwierzchnika w zespole

Zwierzchnik, jako nośnik wartości – rola wychowawcza zwierzchnika, czyli odpowiedzialność za wzbudzanie odpowiednich postaw wśród podległych pracowników

Typowe konflikty i trudności w zarządzaniu oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

2. Expose szefa – Ważne pytania zadawane sobie przez szefa zespołu czyli od czego każdy szef powinien zacząć
 • Wiedza pozwalająca zaakceptować siebie w pełni w roli szefa, określić swoje wymagania, umiejscowić w kierowanym zespole
 • Ważne założenie szefa zespołu – „ludzie chcą pracować dobrze i spełniać oczekiwania zwierzchnika, o ile tylko mają możliwość poznać te oczekiwania”
 • Dokąd zmierzam jako szef zespołu?
 • Po co chcę tam dojść?
 • Jak zamierzam dotrzeć do celu?
 • Jakie zasoby będą mi potrzebne?
 • Jakie są słabości i atuty zespołu?
 • Jakich pułapek należy omijać?
 • Jaki jest mój wzorzec przywództwa?
 • Czego oczekują ode mnie moi zwierzchnicy?

3. Doskonalenie umiejętności kierowniczych. Style kierowania i umiejętność kierowania sytuacyjnego

Styl kierowania naturalny i styl adekwatny do sytuacji

Zasady doboru stylu kierowania do dojrzałości pracownika, samodzielności, wewnętrznych standardów przyzwoitości, do specyfiki zadania i zaufania do ludzi:

 • Styl KAPRALSKI, INSTRUUJĄCY - wielu zwierzchników musi wrócić do tego etapu pracy z podwładnymi, który w największym stopniu oznacza określenie swoich wymagań względem pracowników, odpowiednią komunikację tych oczekiwań, oznacza często udzielanie instruktażu, informowanie pracowników, dawanie im wytycznych i egzekwowanie. Jest to bardzo ważne w sytuacji egzekwowania realizacji standardu sprzedaży, wykonanie takiej pracy od podstaw;
 • Styl TRENUJĄCY - w sytuacji egzekwowania standardów i celów sprzedaży ten styl jest często kluczowy, ponieważ oznacza wyjaśnianie pracownikom sensu standardu, uzasadnianie jego ważności, stworzenie możliwości otwartej rozmowy i zmierzenia się z obiekcjami pracowników. To systematyczne informowanie pracowników, wytyczanie im jasnych celów i dbanie o to, by pracownicy zaakceptowali standardy i  cele, zrozumieli pożądane wartości;
 • Styl POMAGAJĄCY / WSPIERAJĄCY - zwierzchnik jest dla pracownika bardziej mentorem, coachem. Daje podwładnemu możliwość wypróbowania własnych pomysłów. Usuwa przeszkody, wspiera;
 • Styl DELEGUJĄCY - delegowanie oznacza zaufanie do pracownika, ale i też jest warunkowane znajomością odpowiednich technik delegowania. Ważne też, by nie mylić delegowania z wydawaniem poleceń, a w przypadku zadań złożonych i rozłożonych w czasie właściwie zaplanować interwencje kierownicze i kontrolę lub wsparcie.

Konkretne techniki wpływu zwierzchnika dla każdego ze stylów. Autoanaliza stylu kierowania każdego z uczestników.

Symulacje kierownicze pokazujące różnice w stosowaniu konkretnych stylów kierowania. Podczas symulacji uczestnicy ćwiczą także udzielanie konstruktywnych, eleganckich informacji zwrotnych.

4. Kierownik – kolega i zwierzchnik, jak radzić sobie z konfliktem roli?

 • Trudności w kierowaniu grupą wcześniejszych kolegów;
 • Trudności w kierowaniu osobami starszymi, osobami młodszymi, osobami bardziej doświadczonymi;
 • Typowe konflikty ról i trudności;
 • Postawy uległe, koleżeńskie i postawy autokratyczne, autorytarne jako najczęstsze błędy w przyjmowaniu postaw kierowniczych;
 • Konflikt roli, czyli zachowanie kierownika, gdy nie wie, w jaki sposób zbudować swój autorytet;
 • Niechęć do delegowania zadań;
 • Brak kontroli własnych emocji;
 • Ograniczone zaufanie do innych ludzi, przeciążenie zadaniami;
 • Nieumiejętność udzielania feedbacku;
 • Ustalenie nowych relacji i celów pracy;
 • Fazy rozwoju grupy i ich konsekwencje dla efektywności zespołu.
5. Jak zwierzchnik powinien dbać o dobrą komunikację i przepływ informacji? Zasady komunikowania się i budowania relacji. Feedback – zasady udzielania informacji zwrotnych

Poznanie zasad dobrej komunikacji oraz ćwiczenia w ich stosowaniu podczas symulacji trudnych rozmów z pracownikami.

Zasady dobrej komunikacji:

 • dostosowywanie komunikatów do odbiorcy
 • opieranie się faktach, danych, nie na przypuszczeniach i plotkach;
 • podawanie przykładów zachowań, stosowanie opisów sytuacji;
 • stosowanie komunikatów JA;
 • rodzaje komunikatów, które są dostosowane do sytuacji;
 • komunikaty wychowawcze, eleganckie, które nie wzbudzają reakcji obronnej pracownika i oporu;
 • wychowawcze udzielanie informacji zwrotnych pozytywnych i negatywnych.

6. Zasady interweniowania i udzielania informacji zwrotnych o pracy jako atrybut i obowiązek zwierzchnika

 • Obszary interwencji w pracy zespołu i w zadaniach indywidualnych;
 • Wydawanie poleceń, rozdzielanie zadań i kontrola ich wykonania;
 • Feedback – jak, kiedy, komu i co powiedzieć;
 • Udzielanie pochwał;
 • Jak konstruktywnie krytykować?
 • Asertywna komunikacja w udzielaniu informacji zwrotnych o pracy.
7. Rola motywowania w zarządzaniu, istota i sztuka motywowania pozafinansowego. Ważne zadania zwierzchnika w obszarze motywowania i kształtowania postaw
 • Techniki motywowania pracowników do zmian
 • Wpływ kierowniczy i praca wychowawcza Zwierzchnika, jako fundamentalne zadanie
 • Techniki budowania postaw lojalności i zaangażowania
 • Wpływ motywacji na wykonywanie zadań
 • Jak motywować, gdy zwierzchnik nie ma do zaoferowania nagrody finansowej lub lepszego stanowiska.
 • Praktyczne sposoby rozpoznawania potrzeb pracowników oraz sposoby motywowania pozafinansowego.
 • Sytuacje wymagające motywowania

8. Postawa partnerska wobec zespołu i pracowników – budowanie zespołu

 • Czy postawa partnerska powinna być celem, do którego dąży menedżer?
 • Sytuacje i ludzie, wobec których postawa partnerska jest odbierana jako słabość i nie prowadzi do rozwoju zespołu – wykorzystywanie menedżera przez pracowników;
 • Ewolucja postaw – menedżer na tle procesu grupowego;
 • Zespół – prawidła psychologiczne sterujące pracą zespołu.

9. Różnica między motywowaniem a dyscyplinowaniem

 • Różnica między motywowaniem a dyscyplinowaniem;
 • Sytuacje wymagające dyscyplinowania;
 • Kiedy należy wyciągać poważne konsekwencje i jak to robić?
 • Techniki rozmowy z pracownikiem nierealizującym odpowiednio celów pracy;
 • Techniki motywowania dobrych pracowników do zmian, by pracowali z większym zaangażowaniem i większą odpowiedzialnością za pracę;
 • Przekazywanie negatywnych informacji w sposób wychowawczy.

 

PLAN DZIAŁANIA – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Termin szkolenia: według harmonogramu szkoleń otwartych, w godzinach od 9:00 do 15:00

Cena szkolenia: 1100 zł netto od osoby + 23% vat (od osoby za 2 dni szkoleniowe)

Cena szkolenia obejmuje:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
 • udostępnienie sali szkoleniowej
 • bogate materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe, słodki poczęstunek
 • obiad
 • certyfikaty

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI (ul. Wrocławska 18/27, 55-095 Długołęka)

Forma szkolenia: Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, symulacje rozmów, próbki pracy, case study, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym

Materiały szkoleniowe: Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy