Kierowanie zespołem

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

-  Poznają ważne pytania, jakie powinie zadać sobie każdy szef.

„Czy Ty takie pytania zadałeś i czy powiedziałeś pracownikom, czego od nich oczekujesz?”

-  Poznają najnowsze style kierowania, siatki kierownicze stosowane przez zwierzchników. Dowiedzą się, jak je zastosować w praktyce, jak je dobrać w zależności od tego, jaki posiadają zespół.

-  Dowiedzą się, czym jest kierowanie sytuacyjne.

-  Znajdą odpowiedź na pytanie, czy postawa partnerska wobec zespołu i pracowników jest zawsze najlepszą postawą.

-  Poznają znaczenie odpowiednio dobranej komunikacji i jej wpływ na realizowanie celów oraz budowanie efektywności zespołu

-  Odpowiedzą sobie na pytania czy jesteś zwierzchnikiem i kolegą, oraz dowiedzą się, jak te dwie role połączyć.

-  Poznają trudności w kierowaniu grupą wcześniejszych kolegów i nauczą się je rozwiązywać.

-  Rozwiążą trudności w kierowaniu osobami starszymi, bardziej doświadczonymi.

-  Dowiedzą się kiedy i do czego motywować podwładnych oraz kiedy i do czego dyscyplinować podwładnych.

-  Nauczą się prowadzić rozmowę dyscyplinującą.

-  Dowiedzą się, jak zbudować swój autorytet oraz jak przejąć odpowiedzialność za zespół i jego efekty.

-  Dowiedzą się, jak sterować rozwojem kompetencji podwładnych.

1. Expose szefa – Ważne pytania zadawane sobie przez szefa zespołu projektowego czyli od czego każdy szef powinien zacząć

 • Wiedza pozwalająca zaakceptować siebie w pełni w roli szefa – lidera zespołu projektowego, określić swoje wymagania, umiejscowić w kierowanym zespole
 •  Ważne założenie szefa zespołu – „ludzie chcą pracować dobrze i spełniać oczekiwania zwierzchnika, o ile tylko mają możliwość poznać te oczekiwania”
 • Dokąd zmierzam jako szef zespołu projektowego?
 • Po co chcę tam dojść?
 • Jak zamierzam dotrzeć do celu?
 • Jakie zasoby będą mi potrzebne?
 • Jakie są słabości i atuty zespołu?
 • Jakich pułapek należy omijać?
 • Jaki jest mój wzorzec przywództwa?
 • Czego oczekują ode mnie moi zwierzchnicy?

2. Doskonalenie umiejętności kierowniczych. Style kierowania.

 • Określenie własnego stylu kierowania ludźmi.

- Styl jako działanie spontaniczne (ograniczające pracę menedżera i rozwój zespołu)

- Styl jako działanie celowe – dążenie do dojrzałości zespołu

3. Kierowanie sytuacyjne.

 • Dojrzałość psychologiczna zespołu jako wyznacznik zastosowania konkretnego stylu.
 • Stopnie dojrzałości psychologicznej pracowników i dobór adekwatnego stylu.
 • Ćwiczenia praktyczne w stosowaniu konkretnych stylów – symulacje kierownicze.
 • Czym jest kierowanie sytuacyjne? Jak je stosować konkretnie i kiedy?
 • Ocena własnego stylu kierowania i jego wpływ na efekty pracy.

- Sprawdź, czy kierujesz grupą, czy zespołem?

4. Kierownik – kolega i zwierzchnik. Konflikty ról.

Trudności w kierowaniu grupą wcześniejszych kolegów.

 Trudności w kierowaniu osobami starszymi.

 • Typowe konflikty ról i trudności.
 • Postawy uległe, koleżeńskie i postawy autokratyczne, autorytarne jako najczęstsze błędy w przyjmowaniu postaw kierowniczych.
 • Konflikt roli, czyli zachowanie kierownika, gdy nie wie, w jaki sposób zbudować swój autorytet.

- Niechęć do delegowania zadań

- Brak kontroli własnych emocji

- Ograniczone zaufanie do innych ludzi, przeciążenie zadaniami

- Nieumiejętność udzielania feedbacku

 • Ustalenie nowych relacji i celów pracy.
 • Fazy rozwoju grupy i ich konsekwencje dla efektywności zespołu.

5. Rozmowa dyscyplinująca

 • Techniki rozmowy z pracownikiem nierealizującym odpowiednio celów pracy.
 • Techniki motywowania pracowników do zmian.
 • Przekazywanie negatywnych informacji.

- Ostrzeżenia, gradacja zaplecza (przewidywanych konsekwencji) w przypadku powtarzających się błędów

- Poinformowanie pracownika o możliwości zastosowania sankcji

- Kultura dyscyplinowania jako narzędzie budowania pozytywnego wizerunku firmy

6. Postawa partnerska wobec zespołu i pracowników – budowanie zespołu

 • Czy postawa partnerska powinna być celem, do którego dąży menedżer?
 • Sytuacje i ludzie, wobec których postawa partnerska jest odbierana jako słabość i nie prowadzi do rozwoju zespołu – wykorzystywanie menedżera przez pracowników.
 • Ewolucja postaw – menedżer na tle procesu grupowego.
 • Zespół – prawidła psychologiczne sterujące pracą zespołu.

7. Zasady interweniowania i udzielania informacji zwrotnych o pracy jako atrybut i obowiązek zwierzchnika

Obszary interwencji w pracy zespołu i w zadaniach indywidualnych

Wydawanie poleceń, rozdzielanie zadań i kontrola ich wykonania

 • Feedback – jak, kiedy, komu i co powiedzieć
 • Udzielanie pochwał
 • Jak konstruktywnie krytykować?
 • Asertywna komunikacja w udzielaniu informacji zwrotnych o pracy.

8. Zarządzanie efektywnością i rozwojem pracownika – budzenie motywacji i postawy zaangażowania

 • Wykorzystanie dysonansu poznawczego do zmiany postaw, do budzenia zaangażowania i motywowania członków zespołu
 • Ustalanie celów pracy.

Forma szkolenia:

aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

- Poznają ważne pytania, jakie powinie zadać sobie każdy szef.

„Czy Ty takie pytania zadałeś i czy powiedziałeś pracownikom, czego od nich oczekujesz?”

- Poznają najnowsze style kierowania, siatki kierownicze stosowane przez zwierzchników.

Dowiedzą się, jak je zastosować w praktyce, jak je dobrać w zależności od tego, jaki posiadają zespół.

- Dowiedzą się, czym jest kierowanie sytuacyjne.

- Znajdą odpowiedź na pytanie, czy postawa partnerska wobec zespołu i pracowników jest zawsze najlepszą postawą.

- Poznają znaczenie odpowiednio dobranej komunikacji i jej wpływ na realizowanie celów oraz budowanie efektywności zespołu

- Odpowiedzą sobie na pytania czy jesteś zwierzchnikiem i kolegą, oraz dowiedzą się, jak te dwie role połączyć.

-Poznają trudności w kierowaniu grupą wcześniejszych kolegów i nauczą się je rozwiązywać.

- Rozwiążą trudności w kierowaniu osobami starszymi, bardziej doświadczonymi.

- Dowiedzą się kiedy i do czego motywować podwładnych oraz kiedy i do czego dyscyplinować podwładnych.

- Nauczą się prowadzić rozmowę dyscyplinującą.

- Dowiedzą się, jak zbudować swój autorytet oraz jak przejąć odpowiedzialność za zespół i jego efekty.

- Dowiedzą się, jak sterować rozwojem kompetencji podwładnych.