CIASTEK TRENING KOMUNIKACJI I WSPÓŁPRACY MIĘDZY DZIAŁAMI

 

CIASTEK S.A. – GRA KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA 

PRAKTYCZNY WARSZTAT POKAZUJĄCY JAK ZBUDOWAĆ EFEKTYWNĄ KOMUNIKACJĘ I WSPÓŁPRACĘ W ZESPOLE KIEROWNIKÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW I PRACOWNIKÓW 

Gdy pracownicy współpracują ze sobą przy realizacji jakiegoś zadania, ich praca,  a raczej WSPÓŁPRACA zależna jest od kompetencji komunikacyjnych każdego członka zespołu i od ich umiejętności współpracy – choćby dotyczyła zadania drobnego, wielkiego, krótkiego lub nieskończonego w czasie, operacyjnego lub strategicznego.

Wyzwanie stanowi współpraca i komunikacja pomiędzy osobami, które nie pracują ze sobą na co dzień w jednym pomieszczeniu. Skuteczna komunikacja I WSPÓŁPRACA jest warunkiem koniecznym do realizacji każdego zadania / projektu. Odnosi się to zarówno do formalnych, jak i nieformalnych kanałów komunikacji, a znaczenie obu kanałów jest nie do przecenienia w odniesieniu do współpracy w zespole, ale i także w komunikacji na zewnątrz zespołu i między zespołami.

Dzięki całkowicie warsztatowemu charakterowi szkolenie pokazuje uczestnikom konsekwencje związane z nieumiejętnością wspólnej pracy, uzgadnianiem wspólnych celów, negocjowaniem wspólnego stanowiska.  Szkolenie pokazuje także, jak ich uniknąć, JAK DOBRZE I EFEKTYWNIE KOMUNIKOWAĆ SIĘ I WSPÓŁPRACOWAĆ.

PRZEBIEG SZKOLENIA:

ciastex przebieg

FIRMA SYMULACYJNA  „CIASTEX S.A.”

Motto gry: Nie mów, że nie wiedziałeś. Powiedz, jak współpracowałeś, żeby wiedzieć?”

Scenariusz gry jest przygotowywany po zebraniu przez trenerów informacji o specyfice Państwa pracy:

 • o zadaniach, jakie są realizowane przez uczestników szkolenia
 • o typowych sytuacjach trudnych, konfliktowych (które zaistniały lub są przewidywane)
 • o działach, strukturze Państwa firmy
 • o oczekiwaniach uczestników co do efektów szkolenia

Przygotowany scenariusz będzie zawierał opis firmy, opis sytuacji oraz zdarzenie – zadanie, które zespół będzie musiał zrealizować.

PRZEBIEG GRY:

Czy Państwa zespół potrafi się tak zorganizować, tak zacząć współpracować, by w ciągu 2 godzin, w sytuacji zmieniających się warunków,  ogarnąć chaos i wyprodukować takie piękne ciasteczka na plan filmowy? By zamienić magazynowane komponenty na to, co kupi, czego pragnie klient?

PRZEBIEG GRY

SPRAWDŹMY TO W SYMULACJI! 

Etap I – w tym etapie uczestnicy otrzymują instrukcje oraz komponenty i rozpoczynają pracę nad projektem, który dotyczy ważnego aspektu funkcjonowania firmy. Każdy uczestnik ma swoje zadanie, za które odpowiada, a wykonanie go zależy od przepływu informacji między uczestnikami i od współpracy. Uczestnik powinien zadbać o to, by miał niezbędne informacje od współpracowników. Sam powinien też aktywnie je przekazywać.

Etap II – omówienie gry oraz procesów związanych ze współpracą, z komunikacją i funkcjonowaniem zespołu w trakcie realizacji celów gry. Analiza nagrań ważnych momentów symulacji.

Etap III – przygotowanie przez uczestników warsztatu rozwiązań wspomagających efektywną komunikację, polepszających przepływ informacji w zespole oraz budujących współpracę w zespole. Ustalenie zasad i norm pracy zespołowej i komunikacji.

CELE GRY:

Zadanie polega na zbudowaniu zasad komunikacji i współpracy w  organizacji i realizacji różnego rodzaju projektów przewidzianych w scenariuszu.

Wszyscy uczestnicy szkolenia są zaangażowani w pracę, mają swoje zadania. Podzieleni są na działy, otrzymują informacje dotyczące organizacji oraz dokumentację projektową, według której muszą zrealizować postawione przed nimi cele. Opis gry zawiera zadania rożnego typu, wymagające specyficznej wiedzy, a jednocześnie wymaga kooperacji w zakresie realizacji celów, stworzenia spójnej wizji, zasad komunikacji i współpracy. Uczestnicy mogą korzystać z wielu różnych kanałów komunikacji, tworzyć własne i realizować zadania zgodnie z własnymi pomysłami. Gra zwraca uwagę na wielość zadań realizowanych w codziennej pracy. Pokazuje

konflikt, który towarzyszy niejednokrotnie osobom uczestniczącym w pracach zespołu– muszą oni wykonywać swoje standardowe zadania i jednocześnie współpracować. Muszą szukać odpowiedzi, czyje zadania i cele są ważniejsze – na jego stanowisku pracy czy w dziale, czy w firmie.

Uczestnicy szkolenia pracować będą w kilku podzespołach, każdy z podzespołów będzie musiał zrealizować swoje zadania, jednocześnie w zadaniu znajdują się cele, które wymagają zbudowania zespołu interdyscyplinarnego i opracowania zasad komunikacji i współpracy.

Gra ma bardzo żywy przebieg, angażuje wszystkich uczestników.

Podczas analizy gry uczestnicy szkolenia:

 • Zobaczą, jak definiowane są cele w zespole, w którym występuje presja czasu i wiele nowych zadań;
 • Zdiagnozują własne style komunikacji;
 • Zobaczą, jakie elementy składają się na komunikację wewnętrzną i zdiagnozują występujące w firmie standardy współpracy i komunikacji;
 • Dowiedzą się, jakie procesy zespołowe są kluczowe dla realizacji zadań
 • Określą błędy, które popełniają podczas procesu komunikowania się oraz dowiedzą się, jak je wyeliminować;
 • Określą swoje postawy i nastawienie do pracy w zespole, które prezentują wewnątrz zespołu;
 • Dowiedzą się, jak polepszyć przepływ informacji w zespole
 • Dowiedzą się, jak poprawić atmosferę w pracy;
 • Dowiedzą się, jak prowadzić rozmowy rzeczowe, a nie oparte o konflikt interesów i walkę stanowisk;
 • Dowiedzą się, w jaki sposób negocjować między sobą wspólne osiąganie celów dbając jednocześnie o partnerskie relacje;
 • Dowiedzą się, dlaczego warto być razem w zespole, a nie tylko wspólnie pracować ze sobą.