Architektura kariery

W każdej firmie pracują osoby, dla których rozwój jest istotny. Są też pracownicy wartościowi, którym nie możemy zagwarantować awansu, podwyżki, a chcielibyśmy ich, ze względu na ich wartość dla firmy, uhonorować. Możemy zaproponować im udział w programach rozwojowych, na przykład w Talent Management, badać ich kompetencje ośrodkiem rozwoju Development Center, kierować na coaching, mentoring.  Doświadczenia wielu firm pokazują, że nie zawsze uczestnicy tych programów są w ich realizację należycie zaangażowani. Dlaczego? Ponieważ to ktoś inny, dział personalny decyduje, co dla nich jest ważne.

My proponujemy inne podejście – współpracę z Architektem Kariery, który wspiera pracownika w zaplanowaniu jego kariery. Osobą decydującą o obszarach i metodach rozwojowych jest sam pracownik.

Jak w ogólnym zarysie współpraca z Architektem Kariery wygląda?

ETAP 1 – źródło skierowania  uczestników do Architekta Kariery

DEVELOPMENT CENTER – uczestnicy  zostają skierowani na badanie kompetencji, potencjału rozwojowego metodą Development Center.

TALENT MANAGEMENT – pracownicy mogą zostać skierowani jako uczestnicy już funkcjonującego w Państwa Firmie programu rozwojowego.

WŁASNA CHĘĆ – pracownik, który wiąże swoją przyszłość z Państwa Firmą i chciałby realizować w niej swoje możliwości rozwojowe.

ETAP 2 – warsztat z Architektem Kariery

Architekt Kariery to osoba doświadczona w obszarze doradztwa zawodowego, w badaniach kompetencji, planowaniu ścieżek kariery. Jego zadaniem jest tak poprowadzić warsztat, aby zbudować możliwy do zrealizowania w Państwa Firmie projekt kariery, rozwoju uczestnika programu. Warsztat obejmuje badania następujących obszarów metodą wywiadu grupowego:

 •  wartości prezentowane przez Uczestnika
 • obszary posiadanych umiejętności oraz poziom ich wykorzystania w Państwa Firmie
 • doświadczenie, zawodowe i poza pracą
 • stan zdrowia
 • przyszłość, oczekiwania względem przyszłości
 • zmiany, przewidywane oraz ich konsekwencje
 • inne plany życiowe
 • istotne osoby w planowaniu życia i kariery
 • edukacja, potrzebne kwalifikacje
 • ograniczenia, bariery i przeszkody w rozwoju
 • czas wolny, zainteresowania i pasje

Tak poprowadzona sesja pozwala na określenie potencjału uczestnika, obszarów rzeczywiście dla niego ważnych, motywujących. Często zdarza się, że są to obszary różne od przewidywanych przez specjalistów z działu personalnego.

Większość pracowników deklaruje, że rozwój jest dla nich ważny. Praktyka współpracy podczas realizowania projektów rozwojowych w działach personalnych pokazuje jednak, że pracownicy nie zawsze mają sprecyzowaną ścieżkę swojego rozwoju zawodowego, nie myślą o niej na odpowiednim poziomie szczegółowości. Gdy pojęcie o własnej karierze jest zbyt mgliste, budzą się postawy roszczeniowe, niezadowolenie, szukanie po omacku różnych możliwości oraz znaczny spadek satysfakcji z pracy. Dlatego istotnym elementem współpracy z Architektem Kariery jest zakwalifikowanie uczestnika do odpowiedniej grupy i adekwatna dla niej współpraca z nim nad wyznaczeniem możliwych do realizacji w firmie, w której pracuje, działań rozwojowych. Pracownik po wywiadzie z doradczą mapą myśli może zostać zakwalifikowany do którejś z grup:

Uczestnik zdecydowany

Uczestnik zdecydowany to taki, który zna siebie (tzn. ma świadomość swoich mocnych i słabych stron, umie określić swoje możliwości), poza tym ma rozeznanie w możliwościach rozwoju, możliwych w jego miejscu pracy, oraz potrafi aktywnie zadbać o realizację działań rozwojowych.

Uczestnik ciągle poszukujący

Uczestnik ciągle poszukujący zna siebie, zna swój potencjał, ale nie potrafi zadbać o realizację tego, co jest dla niego ważne w kwestii rozwoju, o rozwój właściwych kompetencji i zainteresowań. 

Uczestnik zupełnie niezdecydowany

 

Uczestnik zupełnie niezdecydowany to taki, który nie zna siebie i swojego potencjału,  nie wie jakie kompetencje, zainteresowania mógłby rozwijać – nie umie dopasować się do programów, działań rozwojowych.

Uczestnik nie znający siebie

Uczestnik nie znający siebie jest zorientowany w możliwych w jego firmie działaniach rozwojowych, ale nie umie dopasować się do tych działań ze względu na słaby wgląd we własną osobę. 

Uczestnik nieadekwatny

 

Uczestnik nieadekwatny nie zna ani siebie, ani nie ma przemyśleń na temat swoich zainteresowań, kompetencji, chęci. Jest jednak pewny, że działania rozwojowe należą mu się i chce w nich uczestniczyć – zbyt optymistycznie postrzega siebie na polu działań rozwojowych proponowanych czy umożliwianych przez dział personalny.

Uczestnik niedoinformowany

 

Uczestnik niedoinformowany zna siebie, ale nie ma rozeznania w możliwościach rozwoju oferowanych przez Firmę, w związku z czym nie potrafi się odnaleźć się w tych projektach.

 

Uczestnik, po zakwalifikowaniu do konkretnej grupy, współpracuje z Architektem Kariery, by osiągnąć poziom jak najbliższy poziomowi Uczestnika Zdecydowanego.

ETAP 3 – współpraca z Architektem Kariery nad przygotowaniem założeń projektu:

“MOJA KARIERA W MOJEJ FIRMIE”

Celem  tego etapu jest urealnienie życzeń, oczekiwań Uczestników względem ich rozwoju, zaplanowania rzeczywistej ścieżki kariery.

Każdy z uczestników wypełnia specjalny arkusz, który jest dla niego podstawą do rozmowy z działem personalnym o jego karierze.  W niektórych przypadkach arkusz ten może być wypełniony z działem personalnym.

W arkuszu tym Uczestnik określa:

 • stan obecny swojej kariery i stan pożądany (wiele osób ma tu poważny problem z odpowiedzią na pytanie, czego tak naprawdę chcą, do czego dążą, w jakim kierunku chcą się rozwijać)
 • zadania operacyjne, krytyczne i niekrytyczne w realizacji swojego planu rozwoju
 • kamienie milowe
 • ryzyka
 • kogo powinien pozyskać do współpracy, komu przekazywać informacje o podjętych lub planowanych działaniach
 • harmonogram zaplanowanych działań

Przygotowanie arkusza Architektury Kariery nie oznacza, że plan ten będzie realizowany w 100%. Jest raczej narzędziem, które ma uświadomić Uczestnikowi, że jego kariera jest w jego rękach i on sam musi zadbać o swój rozwój. Jest narzędziem, które eliminuje postawy roszczeniowe Uczestników programów rozwojowych, które widać, gdy dział personalny planuje rozwój dla pracowników, a część z nich bierze udział z małym zaangażowaniem lub w ogóle nie chce brać udziału twierdząc, że jest to strata czasu.

W przypadku, gdy Uczestnik jest jednak należycie zaangażowany w swój rozwój, współpraca z Architektem Kariery jest dla niego bardzo motywująca, czuje, że jest szanowany i wartościowy. Uczestnik ma również poczucie, że Firma wiąże z nim swoją przyszłość i również Firmie zależy na jego rozwoju.