Szkolenie otwarte: Kierowanie zespołem na produkcji

Akademia Rozwoju Umiejętności Szkolenia pełne sukcesów zaprasza Szanownych Państwa na szkolenie otwarte:

“KIEROWANIE ZESPOŁEM, KOMUNIKACJA I PROWADZENIE ROZMÓW DYSCYPLINUJĄCYCH W ZESPOLE PRACOWNIKÓW PRODUKCJI – BUDOWANIE AUTORYTETU ZWIERZCHNIKA

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Dzięki udziałowi w szkoleniu Uczestnicy:

  • otrzymają skuteczne narzędzia kierowania zespołem pracowników produkcji
  • rozpoznają swój naturalny styl kierowania i poznają własne obszary pracy
  • rozwiążą wiele problemów dotyczących zarządzania ludźmi
  • nauczą się odpowiedniego sposobu komunikowania się z zespołem
  • dowiedzą się, jak mocno komunikacja wpływa na wyniki osiągane przez zespół
  • nauczą się, jak budować odpowiedni wizerunek swojej osoby wśród pracowników
  • poznają skuteczne techniki komunikacji wewnętrznej oraz techniki wpływu psychologicznego wykorzystywane w sytuacji kierowania ludźmi
  • poznają zasadniczą różnicę pomiędzy motywowaniem i dyscyplinowaniem oraz dowiedzą się, jak prowadzić rozmowy dyscyplinujące z pracownikami
  • określą własne cele, oczekiwania, co do pracy zespołu i wartości, czyli fundament kierowniczy każdego zwierzchnika

UWAGA!
Szkolenie jest dostosowane do specyfiki pracy w zespole produkcyjnych. Jest oparte o symulacje kierownicze, symulacje pracy na liniach produkcyjnych. Jest zwieńczeniem naszej 15 letniej pracy z zespołami produkcyjnymi, zawiera wskazówki i konkretne rozwiązania problemów i konfliktów – nie teorię.

Program Szkolenia:

1. Rola Zwierzchnika – Kierownika, Mistrza, Lidera w strukturze zarządzania procesami produkcyjnymi

- Zwierzchnik – nie tylko profity, ale przede wszystkim obowiązki
- Podstawowe zadania kierownicze Zwierzchnika w zespole produkcji
- Zwierzchnik, jako nośnik wartości firmy – rola wychowawcza zwierzchnika, czyli odpowiedzialność za wzbudzanie odpowiednich postaw wśród podległych pracowników

2. Zwierzchnik – kolega i przełożony

- Trudności w kierowaniu grupą wcześniejszych kolegów
- Trudności w kierowaniu osobami starszymi, młodszymi, bardziej lub mniej doświadczonymi
- Typowe konflikty i trudności
- Postawy uległe, koleżeńskie i postawy autokratyczne, autorytarne, jako najczęstsze błędy
- Konflikt roli, czyli zachowanie Zwierzchnika, gdy nie wie, w jaki sposób zbudować swój autorytet
- Ustalenie nowych relacji i celów pracy
- Fazy rozwoju grupy i ich konsekwencje dla efektywności zespołu

3. Style kierowania

- Ocena własnego stylu kierowania i jego wpływ na efektywność pracy
- Cechy, umiejętności i zachowania skutecznego Zwierzchnika

4. Autorytet Zwierzchnika

- Autorytet wynikający z postawy, nie ze stanowiska
- Jak zbudować autorytet „bez przekleństw”
- Praca nad zrozumieniem i zaakceptowaniem faktu, że Zwierzchnik powinien prezentować inne standardy zachowania, niż szeregowy pracownik produkcji

5. Wprowadzanie zasad komunikowania się w zespole

- Komunikacja partnerska, asertywna
- Komunikacja, jako narzędzie budowania autorytetu zwierzchnika
- Podstawowe techniki komunikacji na linii zwierzchnik – podwładny
- Jak skutecznie komunikować się z podwładnymi?

6. Co jest dla mnie ważne w pracy?

- Określenie własnych oczekiwań, co do pracy zespołu
- Cele, jakie pracownicy powinni realizować współpracując w zespole.
- Określenie własnego systemu wartości, który będzie podstawą do bieżącej oceny pracownika i fundamentem roli wychowawczej Zwierzchnika
- Prowadzenie spotkań produkcyjnych
- Istota zebrań produkcyjnych
- Sposoby przekazywani ważnych informacji w ograniczonym czasie
- Dostosowanie spotkań do potrzeb
- Wartości, normy, zasady pracy
- Przekazywanie informacji trudnych, niekorzystnych lub niepopularnych;
- Rozwiązywanie problemów produkcyjnych
- Metody aktywizowania pracowników zwiększające ich aktywność i zaangażowanie w omawiane zagadnienia

7. Feedback, udzielanie bieżących informacji zwrotnych

- Sposoby wypowiadania opinii o poziomie wykonania zadania
- Zasady uprzejmego oceniania bieżącej pracy podwładnych
- Techniki motywowania pracowników do zmian
- Wpływ kierowniczy i praca wychowawcza Zwierzchnika, jako fundamentalne zadanie
- Techniki budowania postaw lojalności i zaangażowania
- Przekazywanie negatywnych informacji
- Ostrzeżenia, gradacja zaplecza (przewidywanych konsekwencji, zarządzanie konsekwencjami, karami) w przypadku powtarzających się błędów
- Poinformowanie pracownika o możliwości zastosowania sankcji

8. Rozmowa dyscyplinująca

- Kiedy motywować, a kiedy dyscyplinować?
- Motywowanie do czegoś
- Dyscyplinowanie do czegoś
- Techniki rozmowy z pracownikiem nie realizującym odpowiednio celów pracy

Radzenie sobie z typowymi problemami:
- Nieprzestrzeganie zasad BHP
- Nieprzestrzeganie innych, ważnych standardów
- Porządek na stanowisku pracy
- Jedzenie i picie w wyznaczonych miejscach
- Przestrzeganie czasu przerw
- Palenie papierosów i zbyt wiele lub zbyt długie przerwy
- Niechęć do pracy przy innej maszynie, na innym stanowisku, w innej brygadzie
- „lewe” zwolnienia, nieobecności w pracy
- Niechęć do pracy po godzinach, w weekend
- Brak przekazywania ważnych informacji
- Małe zaangażowanie w pracę, rozmowy, plotkowanie, niechęć do współpracy w zespole
- Inne problemy, na bieżąco zgłaszane przez uczestników podczas szkolenia

Informacje organizacyjne

Czas trwania szkolenia:
2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Termin
według harmonogramu w godzinach od 9.00 do 15.00

Inwestycja
990, – zł netto od osoby

Miejsce szkolenia
Sala szkoleniowa w Firmie Kreator Premium, ul. J. Kilińskiego 24, Wrocław

Forma szkolenia
Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym.

Materiały szkoleniowe
Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy