Kierowanie zespołem pracowników produkcji

 

KIEROWANIE ZESPOŁEM, KOMUNIKACJA I PROWADZENIE ROZMÓW DYSCYPLINUJĄCYCH W ZESPOLE PRACOWNIKÓW PRODUKCJI
BUDOWANIE AUTORYTETU ZWIERZCHNIKA

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

 • otrzymają skuteczne narzędzia kierowania zespołem pracowników produkcji
 • rozpoznają swój naturalny styl kierowania i poznają własne obszary pracy
 • rozwiążą wiele problemów dotyczących zarządzania ludźmi
 • nauczą się odpowiedniego sposobu komunikowania się z zespołem
 • dowiedzą się, jak mocno komunikacja wpływa na wyniki osiągane przez zespół
 • nauczą się, jak budować odpowiedni wizerunek swojej osoby wśród pracowników
 • poznają skuteczne techniki komunikacji wewnętrznej oraz techniki wpływu psychologicznego wykorzystywane w sytuacji kierowania ludźmi
 • poznają zasadniczą różnicę pomiędzy motywowaniem i dyscyplinowaniem oraz dowiedzą się, jak prowadzić rozmowy dyscyplinujące z pracownikami
 • określą własne cele, oczekiwania, co do pracy zespołu i wartości, czyli fundament kierowniczy każdego zwierzchnika

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Rola Zwierzchnika – w strukturze zarządzania procesami produkcyjnymi
Zwierzchnik – nie tylko profity, ale przede wszystkim obowiązki.
Podstawowe zadania kierownicze Zwierzchnika w zespole produkcji
Zwierzchnik, jako nośnik wartości firmy – rola wychowawcza zwierzchnika, czyli odpowiedzialność za wzbudzanie odpowiednich postaw wśród podległych pracowników.
2. Zwierzchnik – kolega i przełożony. Trudności w kierowaniu grupą wcześniejszych kolegów. Trudności w kierowaniu osobami starszymi, młodszymi, bardziej lub mniej doświadczonymi

 • Typowe konflikty i trudności
 • Postawy uległe, koleżeńskie i postawy autokratyczne, autorytarne, jako najczęstsze błędy w przyjmowaniu postaw kierowniczych
 • Konflikt roli, czyli zachowanie Zwierzchnika, gdy nie wie, w jaki sposób zbudować swój autorytet
 • Ustalenie nowych relacji i celów pracy
 • Fazy rozwoju grupy i ich konsekwencje dla efektywności zespołu

3. Style kierowania

 • Ocena własnego stylu kierowania i jego wpływ na efektywność pracy
 • Cechy, umiejętności i zachowania skutecznego Zwierzchnika

4. Autorytet Zwierzchnika

 • Autorytet wynikający z postawy, nie ze stanowiska
 • Jak zbudować autorytet „bez przekleństw”.

Praca nad zrozumieniem i zaakceptowaniem faktu, że Zwierzchnik powinien prezentować inne standardy zachowania aniżeli szeregowy pracownik produkcji

5. Wprowadzanie zasad komunikowania się w zespole. Komunikacja partnerska, asertywna
Komunikacja, jako narzędzie budowania autorytetu zwierzchnika
Podstawowe techniki komunikacji na linii zwierzchnik – podwładny
Jak skutecznie komunikować się z podwładnymi?

 • wydawanie poleceń
 • sprawdzanie zrozumienia polecenia, określenie warunków realizacji oraz sposobu kontroli zadań
 • sposoby argumentacji poleceń, zlecania zadań bez wzbudzania reakcji typu „dlaczego ja?”
 • budowanie wzajemnego zaufania
 • kulturalna rozmowa z pracownikiem
 • techniki rozwiązywania trudnych sytuacji
 • udzielanie informacji zwrotnych o pracy, ich rola w motywowaniu i dyscyplinowaniu pracownika
 • wyrażanie pochwał i konstruktywnej krytyki

6. Co jest dla mnie ważne w pracy?

 • Określenie własnych oczekiwań, co do pracy zespołu
 • Cele, jakie pracownicy powinni realizować współpracując w zespole. Określenie własnego systemu wartości, który będzie podstawą do bieżącej oceny pracownika i fundamentem roli wychowawczej Zwierzchnika

7. Prowadzenie spotkań produkcyjnych

Istota zebrań produkcyjnych

Sposoby przekazywani ważnych informacji w ograniczonym czasie

Dostosowanie spotkań do potrzeb:

 • wartości, normy, zasady pracy;
 • przekazywanie informacji trudnych, niekorzystnych lub niepopularnych;
 • rozwiązywanie problemów produkcyjnych
 • inne

Metody aktywizowania pracowników zwiększające ich aktywność i zaangażowanie w omawiane zagadnienia

8. Feedback, udzielanie bieżących informacji zwrotnych

Sposoby wypowiadania opinii o poziomie wykonania zadania.

Zasady uprzejmego oceniania bieżącej pracy podwładnych.

Techniki motywowania pracowników do zmian

Wpływ kierowniczy i praca wychowawcza Zwierzchnika, jako fundamentalne zadanie

Techniki budowania postaw lojalności i zaangażowania

Przekazywanie negatywnych informacji

 • Ostrzeżenia, gradacja zaplecza (przewidywanych konsekwencji, zarządzanie konsekwencjami, karami) w przypadku powtarzających się błędów
 • Poinformowanie pracownika o możliwości zastosowania sankcji

9. Rozmowa dyscyplinująca

Kiedy motywować a kiedy dyscyplinować?

Motywowanie do czegoś

Dyscyplinowanie do czegoś

Techniki rozmowy z pracownikiem nie realizującym odpowiednio celów pracy

PLAN DZIAŁANIA – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Termin szkolenia: Według harmonogramu (w godzinach od 9.00 do 15.00)

Cena szkolenia: 1100 zł. netto + 23%VAT (od osoby za 2 dni szkoleniowe)

Cena szkolenia obejmuje:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
 • udostępnienie sali szkoleniowej
 • bogate materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • obiad
 • certyfikaty

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI (Wrocław, ul. Kilińskiego 24)

Forma szkolenia: Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym

Materiały szkoleniowe: Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy