MENADŻER NA 5+ Kierowanie zespołem

MENADŻER NA 5+ KIEROWANIE ZESPOŁEM, MOTYWOWANIE I BUDOWANIE AUTORYTETU ZWIERZCHNIKA W ZESPOLE

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu zwierzchnicy:

 • Poznają ważne pytania, jakie powinie zadać sobie każdy szef. „Czy Ty takie pytania zadałeś i czy powiedziałeś pracownikom, czego od nich oczekujesz?”
 • Poznają najnowsze style kierowania, siatki kierownicze stosowane przez zwierzchników. Dowiedzą się, jak je zastosować w praktyce, jak je dobrać w zależności od tego, jaki posiadają zespół.
 • Dowiedzą się, czym jest kierowanie sytuacyjne.
 • Znajdą odpowiedź na pytanie, czy postawa partnerska wobec zespołu i pracowników jest zawsze najlepszą postawą.
 • Poznają znaczenie odpowiednio dobranej komunikacji i jej wpływ na realizowanie celów oraz budowanie efektywności zespołu
 • Odpowiedzą sobie na pytania czy jesteś zwierzchnikiem i kolegą, oraz dowiedzą się, jak te dwie role połączyć.
 • Poznają trudności w kierowaniu grupą wcześniejszych kolegów i nauczą się je rozwiązywać.
 • Rozwiążą trudności w kierowaniu osobami starszymi, bardziej doświadczonymi.
 • Dowiedzą się kiedy i do czego motywować podwładnych oraz kiedy i do czego dyscyplinować podwładnych.
 • Nauczą się prowadzić rozmowę dyscyplinującą.
 • Dowiedzą się, jak zbudować swój autorytet oraz jak przejąć odpowiedzialność za zespół i jego efekty.
 • Dowiedzą się, jak sterować rozwojem kompetencji podwładnych.

1. Expose szefa – Ważne pytania zadawane sobie przez szefa zespołu czyli od czego każdy szef powinien zacząć

 • Wiedza pozwalająca zaakceptować siebie w pełni w roli szefa, określić swoje wymagania, umiejscowić w kierowanym zespole
 •  Ważne założenie szefa zespołu – „ludzie chcą pracować dobrze i spełniać oczekiwania zwierzchnika, o ile tylko mają możliwość poznać te oczekiwania”
 • Dokąd zmierzam jako szef zespołu?
 • Po co chcę tam dojść?
 • Jak zamierzam dotrzeć do celu?
 • Jakie zasoby będą mi potrzebne?
 • Jakie są słabości i atuty zespołu?
 • Jakich pułapek należy omijać?
 • Jaki jest mój wzorzec przywództwa?
 • Czego oczekują ode mnie moi zwierzchnicy?

2. Doskonalenie umiejętności kierowniczych. Style kierowania.

 • Określenie własnego stylu kierowania ludźmi.

- Styl jako działanie spontaniczne (ograniczające pracę menedżera i rozwój zespołu)

- Styl jako działanie celowe – dążenie do dojrzałości zespołu

3. Kierowanie sytuacyjne.

 • Dojrzałość psychologiczna zespołu jako wyznacznik zastosowania konkretnego stylu.
 • Stopnie dojrzałości psychologicznej pracowników i dobór adekwatnego stylu.
 • Ćwiczenia praktyczne w stosowaniu konkretnych stylów – symulacje kierownicze.
 • Czym jest kierowanie sytuacyjne? Jak je stosować konkretnie i kiedy?
 • Ocena własnego stylu kierowania i jego wpływ na efekty pracy.

- Sprawdź, czy kierujesz grupą, czy zespołem?

4. Kierownik – kolega i zwierzchnik. Konflikty ról.

Trudności w kierowaniu grupą wcześniejszych kolegów.

 Trudności w kierowaniu osobami starszymi, osobami młodszymi

 • Typowe konflikty ról i trudności.
 • Postawy uległe, koleżeńskie i postawy autokratyczne, autorytarne jako najczęstsze błędy w przyjmowaniu postaw kierowniczych.
 • Konflikt roli, czyli zachowanie kierownika, gdy nie wie, w jaki sposób zbudować swój autorytet.

- Niechęć do delegowania zadań

- Brak kontroli własnych emocji

- Ograniczone zaufanie do innych ludzi, przeciążenie zadaniami

- Nieumiejętność udzielania feedbacku

 • Ustalenie nowych relacji i celów pracy.
 • Fazy rozwoju grupy i ich konsekwencje dla efektywności zespołu.

5. Rozmowa dyscyplinująca

 • Techniki rozmowy z pracownikiem nierealizującym odpowiednio celów pracy.
 • Techniki motywowania pracowników do zmian.
 • Przekazywanie negatywnych informacji.

- Ostrzeżenia, gradacja zaplecza (przewidywanych konsekwencji) w przypadku powtarzających się błędów

- Poinformowanie pracownika o możliwości zastosowania sankcji

- Kultura dyscyplinowania jako narzędzie budowania pozytywnego wizerunku firmy

6. Postawa partnerska wobec zespołu i pracowników – budowanie zespołu

 • Czy postawa partnerska powinna być celem, do którego dąży menedżer?
 • Sytuacje i ludzie, wobec których postawa partnerska jest odbierana jako słabość i nie prowadzi do rozwoju zespołu – wykorzystywanie menedżera przez pracowników.
 • Ewolucja postaw – menedżer na tle procesu grupowego.
 • Zespół – prawidła psychologiczne sterujące pracą zespołu.

7. Zasady interweniowania i udzielania informacji zwrotnych o pracy jako atrybut i obowiązek zwierzchnika

Obszary interwencji w pracy zespołu i w zadaniach indywidualnych

Wydawanie poleceń, rozdzielanie zadań i kontrola ich wykonania

 • Feedback – jak, kiedy, komu i co powiedzieć
 • Udzielanie pochwał
 • Jak konstruktywnie krytykować?
 • Asertywna komunikacja w udzielaniu informacji zwrotnych o pracy.

8. Zarządzanie efektywnością i rozwojem pracownika – budzenie motywacji i postawy zaangażowania

 • Wykorzystanie dysonansu poznawczego do zmiany postaw, do budzenia zaangażowania i motywowania członków zespołu
 • Ustalanie celów pracy

PLAN DZIAŁANIA – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe, 16 godzin dydaktycznych

Termin szkolenia: według harmonogramu szkoleń otwartych

Trenerzy: Trenerzy Akademii Rozwoju Umiejętności lubią i potrafią uczyć. Mają doświadczenie w szkolonej dziedzinie. Umieją pracować z grupą i zmotywować jej członków do zmian.

Cena szkolenia: 1100 zł netto od osoby + 23% vat

Cena szkolenia obejmuje:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
 • udostępnienie sali szkoleniowej
 • bogate materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe oraz przerwę śniadaniową
 • obiad
 • certyfikaty

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI (Wrocław, ul. Kilińskiego 24)

Forma szkolenia: Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym

Materiały szkoleniowe: Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy